Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informatika - ICT

 

 
 

Vzdělávací oblast :
Vyučovací předmět :

 
Charakteristika předmětu
 
V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, oboru Informatika.
 
Hlavním cílem je, aby všichni žáci získali základní dovednosti při ovládání výpočetní techniky a moderními informačními technologiemi, aby byli schopni orientovat se ve světě informací, aby se naučili s nimi pracovat a využívali je při dalším vzdělávání i v praktickém životě.
Žáci:
·         se učí dovednosti zacházet s výpočetní technikou, pracovat s informacemi a využívat je v praxi
·         při zpracování informací využívají vědomosti o jednotlivých počítačových programech a jejich charakteristických vlastnostech
·         díky rychlejší aktualizaci poznatků a dostupnosti informací vhodně doplňují učební texty a materiály
·         pro většinu vzdělávacích oblastí k prověřování vědomostí využívají různé výukové programy
·         prostřednictvím Internetu realizují metodu “učení kdekoliv a kdykoliv”
·         díky Internetu jsou motivováni k poznávání i mimo proces vyučování, Internet jim nabízí možnost pro celoživotní vzdělávání
 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
·         poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií
·         porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým využitím
·         schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení
·         porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší věrohodnosti vyhledaných informací
·         využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení a racionálnější organizaci práce
·         tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce
·         pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů
·         respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software
·         zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na Internetu či jiných médiích
·         šetrné práci s výpočetní technikou
 
 
Výuka Informatiky společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:
 
Kompetence k učení: Učí se vyhledávat a třídit informace, interpretovat je na základě pochopení jejich obsahu a významu. Učí se ovládat základní funkce některých programů, získané poznatky pak aplikuje při řešení praktických problémů v různých předmětech; tím že: žáci vyhledávají informace podle pokynů vyučujícího, dané informace zpracovávají v konkrétních pracích.
Učí se dovednostem pracovat s informačními a komunikačními technologiemi, využívá je v ostatních vzdělávacích oblastech. Tištěné i digitální dokumenty používá jako zdroje informací. Umožňuje nalézat spolehlivé aktuální informace z většího množství zdrojů. Informační a komunikační technologie racionalizují práci.
 
Kompetence k řešení problémů: Učí se získané poznatky zobecňovat a aplikovat v různých oblastech života. Ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost; tím že: informace vyhodnocuje, zpracovává, při vyhledávání na Internetu používá vhodné cesty.
 
Kompetence komunikativní: Umí naslouchat, ptát se, formulovat otázky, vysvětlovat, vést dialog, chápat postoje a záměry účastníků komunikace, reagovat odpovídajícím způsobem, využívá k tomu informační a komunikační prostředky (mail, chat, konference, diskuse), tím, že: umí komentovat výsledky své práce (především při prezentaci). Umí odeslat a přijmout zprávu s přílohou, umí uložit informace z webu a dále je zpracovat. Využívá úsporný a formalizovaný způsob komunikace a prezentace, tím podporuje logicky uspořádané a přesné způsoby vyjadřování. Využívá informační a komunikační technologie ke snazší, rychlejší a spolehlivější výměně informací.
 
Kompetence sociální a personální: Spolupracuje a pracuje v pracovní skupině podle svých schopností a na základě poznání nebo přijetí své role, vyjednává a hledá kompromisní řešení, pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce; třídí a zpracovává informace; tím, že: řeší jednoduché pracovní úkoly za pomoci vhodně vybraného programu, promýšlí nejvhodnější pracovní postupy z hlediska očekávaného výsledku a volí odpovídající technologie.
Kompetence občanské: Učí se rozhodovat zodpovědně podle dané situace, respektuje přesvědčení druhých lidí a učí se zodpovědnosti; tím, že: dodržuje informační etiku.
 
Kompetence pracovní: Seznamuje se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady hygieny práce, zásady zdravého pracovního prostředí, tím, že: dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti, adaptuje se na změněné nebo nové podmínky. Učí se využívat získané znalosti a zkušenosti v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na budoucnost.
 
 
MV         Mediální výchova
Práce v realizačním týmu: redakce školního časopisu
 
OSV        Osobnostní a sociální výchova
Komunikace
 
VMEGS         Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Evropa a svět nás zajímá: naši sousedé v Evropě, zvyky a tradice národů
 
MkV       Multikulturní výchova
Multikulturalita
 
 

ročník
1.
2.
3.
4.
5.
celkem
Informatika
 
 
 
 
1
1

 
 
Výuka probíhá v počítačové učebně.
Vzdělávací obsah předmětu Informatika v 5. ročníku
 

Vyučovací předmět :
Období – ročník :
2. období – 5. ročník
Počet hodin:
1

 

Očekávané výstupy předmětu, jichž je dosahováno především v jiném postupném ročníku
 
Na konci 2. období základního vzdělávání žák:
ZákladY práce s počítačem
využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periférie
respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem i softwarem a postupuje poučeně v případě jejich závady
chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
VYhledávání informací a komunikace
při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení
Zpracování a využití informací
pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru
 

 


 

 
Vzdělávání v předmětu v 5. ročníkusměřuje k:
·          poznávání a využívání moderních informačních a komunikačních technologií
·          rozvíjení základních dovedností žáků ovládat výpočetní techniku a moderní informační technologie
·          získání dovednosti naučit ukládat, přenášet, zpracovávat a prakticky využívat informace
·          respektování práv k duševnímu vlastnictví
 

 

Očekávané výstupy
Učivo
Průřezové téma
OVO 1:    využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periférií
 
 
OVO 2:    respektuje pravidla bezpečné práce s hardwarem i softwarem a postupuje poučeně v případě jejich závady
 
 
OVO 3:   chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
DV: pracuje s myší a orientuje se na klávesnici
 
 
 
DV:  pojmenuje základní počítačovou sestavu, periférie
 
 
DV: zná rizika práce s počítačem,
ví, na koho se obrátit v případě závady počítače
 
DV: umí si vytvořit složku a uložit do ní vytvořená data, umí je zálohovat
 
Práce s klávesnicí a myší
-          části klávesnice
-          pojmy: klik, dvojklik, uchopení a tažení
 
klávesnice, monitor, myš, tiskárna, vlastní počítač
výukové programy
 
péče o počítač, zásady hygieny práce s počítačem
 
 
organizace dat na disku
složky, soubory a práce s nimi
 
OVO 7:   pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru
DV: dokáže napsat krátký text
 
DV: otevře existující soubor a upraví jej
 
DV: umí vložit a umístit do textu obrázek
Uložení a otevření souboru
Pohyb v dokumentu
Označení části textu
Kopírování a přesun části textu
Psaní a oprava textu
Písmo – typ, velikost, barva, tučné, kurzíva
Vložení obrázku
Zarovnání odstavce
 
OVO 7:   pracuje s textem a obrázkem v grafickém editoru
DV: nakreslí s použitím nástrojů programu obrázek
DV: uloží a otevře obrázek pro změny
 
Nakreslení a uložení obrázek
Otevření obrázku
Základní nástroje a možnosti nastavení (tvary štětce, barvy, základní tvary …)
 

 

OVO 4:    při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
 
 
OVO 5:    vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
 
OVO 6:    komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení
 
DV: dokáže vyhledat stránku s určitým tématem
 
 
 
DV: ověřování vyhledaných informací
 
 
DV: dokáže napsat zprávu, přečíst a smazat zprávu
 
 
Pohyb na webu
-          přes hypertextový odkaz
-          známá adresa
Prohlížeč www stránek
Práce s multimediální encyklopedií
Dětské portály
 
Elektronická pošta
Spuštění poštovního programu
Odesílání, čtení a mazání zpráv