Jdi na obsah Jdi na menu
 


Identifikační údaje

1. 9. 2013

 

 
 
Školní vzdělávací program základního vzdělávání – „ŠKOLA POLEVSKO – KLÍČ K VĚDOMOSTEM“. Zpracován podle rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. ŠVP ZV je zpracován pro malotřídní školu a je pětiletý. Jedná se o denní studium.
 
 
Název školy:               Základní škola a Mateřská škola Polevsko
Právní forma:              příspěvková organizace
 
Adresa:                       č.p. 167
                                  
471 16 Polevsko
 
Ředitelka školy:         Mgr. Elena Průchová
 
IČO                            706 98 503
 
IZO                            108 028 828
 
RED-IZO                   600 074 854
 
Telefon:                      487 726 732
 
E-mail:                        zsms.polevsko@seznam.cz
 
www stránky:             www.skolapolevsko.estranky.cz
 
 
Zřizovatel:                  Obec Polevsko
 
Adresa:                       č.p. 152, 471 16   Polevsko
 
Starostka obce:           Martina Rašínová
 
Telefon:                      487 727 731
 
 
 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „ŠKOLA POLEVSKO – KLÍČ K VĚDOMOSTEM“ byl zpracování podle RVP ZV 2009 a nabývá platnosti dne 31. srpna 2010 a je zapsán pod jednacím číslem školy ZŠMŠ/148/10. Dodatek ŠVP ZV byl zpracován podle RVP ZV 2013 s číslem jednacím ZŠMŠ/131/13 a  nabývá platnosti 1. září 2013
 
 
 
 
......................................................................................                               .................................................................................................
                                   Razítko školy                                                           Podpis ředitelky školy

 

 
 
Škola sdružuje:
ZÁKLADNÍ ŠKOLU                    IZO     108 028 828               kapacita 60 žáků
MATEŘSKOU ŠKOLU                IZO     107 560 542               kapacita 40 dětí
ŠKOLNÍ DRUŽINU                     IZO     116 000 431                kapacita 30 dětí
ŠKOLNÍ JÍDELNU                       IZO     102 626 234               kapacita 100 jídel
 
Škola je integrovaným zařízením malotřídní základní školy a mateřské školy. Správním orgánem školy je Školní rada, zřízená již v roce 2005, která neformálně zajišťuje dohled nad vzdělávacími aktivitami školy a hospodařením. Školská rada se schází dvakrát ročně a to v říjnu a v dubnu.
 
 
Budova školy je trojpodlažní, v přízemí je kuchyně, jídelna a malá tělocvična. V prvním patře je umístěna mateřská škola, školní družina a ředitelna. Ve druhém patře jsou dvě učebny a nově vybudovaná počítačová učebna. Všechny místnosti, které jsou určené pro děti, jsou velké, vzdušné, čisté a útulné. Škola má malou tělocvičnu, proto hodiny tělesné výchovy probíhají v případě příznivého počasí na školním hřišti. Škola má také velkou zahradu.  Vybavení pomůckami, učebnicemi a učebními texty je dostatečné. Škola má kvalitní kopírovací zařízení a vybavení. Počítačová síť je rozvedená v celé počítačové učebně a žáci využívají PC k výuce i procvičování již probraného učiva. V roce 2011 byla škola vybavena interaktivními dataprojektory a tabulemi. Pravidelně je doplňován knižní fond.
 
Personální obsazení Základní školy a Mateřské školy v Polevsku je v současné době na dobré úrovni. Všichni členové pedagogického sboru jsou plně kvalifikováni pro práci s dětmi na prvním stupni a práci ve školní družině.  Provozní zaměstnanci zastávají svou práci bez problémů, aktivně se podílejí na chodu školy, zajišťují úkoly i nad rámec svých pracovních povinností.
 
 
ZŠ a MŠ Polevsko je zapojeno do dlouhodobého projektu RECYKLOHRANÍ, kde se žáci učí ekologickému chování. Škola také spolupracuje se SEV v Sedmihorkách, kde děti aktivně plní ekologické úkoly s využitím získaných zkušeností a vědomostí ve škole. Dále probíhá již několik let celoškolní dlouhodobý projekt ZDRAVÁ SVAČINA – v rámci tohoto projektu je zapojení do celonárodního projektu MLÉKO DO ŠKOL a OVOCE DO ŠKOL. Žáci jsou vedeni ke zdravé životosprávě a zdravému životnímu stylu. Každoročně probíhají celoškolní projekty z historie (Putování za Karlem IV., Cesta kolem světa, Putování za kapkou vody). V rámci těchto projektů probíhá vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět.
Dále probíhá spolupráce s Evangelickou mateřskou školou v Bad Schandau. Probíhá zde dlouhodobý projekt Tandem „Odmalička – Von klein auf“, který je realizován zejména v mateřské škole, ale i nadále pokračuje v základní škole formou zájmových kroužků – kroužek německého jazyka a nadále pak dalšího setkávání s německými dětmi. Děti získají povědomí o jiném národu a o jiném jazyce neslovanského původu. Dochází zde k rozšíření okruhu průřezových témat – multikulturní výchova a výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.
1.4 Spolupráce s jinými subjekty
 
Základní škola a Mateřská škola Polevsko spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou v České Lípě a Speciálně pedagogickým centrem v Liberci po odborné a metodické stránce. Důležitá je také spolupráce s ostatními malotřídními školami v rámci okresu Česká Lípa a s DDM Smetanka v Novém Boru – zejména v oblasti sportovních aktivit – atletika, fotbalové turnaje, orientační běh, přespolní běh a další sportovní aktivity - rozvíjení zdravého životního stylu a dále pak v rozvíjení estetického cítění a umění – recitační soutěže, hudebně-dramatické soutěže a přehlídky.
 
 
1.5 Formy spolupráce se zákonnými zástupci
Spolupráce s rodiči je formou třídních schůzek a konzultačních hodin. Dále pak škola připravuje společné aktivity pro rodiče a děti - výlety na raftech, čarodějnická škola, karneval,  lampiónový průvod, průvod čertů a Mikulášů  Zahradní slavnosti a další dle plánu školy v daném školním roce.