Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dodatek č. 2 od 1.9.2016

1. 9. 2016

 

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

 

 

Název školního vzdělávacího programu:

 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA POLEVSKO – KLÍČ K VĚDOMOSTEM

 

Škola: Základní škola a Mateřská škola Polevsko, p.o., okres Česká Lípa

 

Ředitelka školy: Mgr. Elena Průchová

 

Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Elena Průchová

 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016

 

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl projednán pedagogickou radou dne 27. srpna 2016 a zapsán pod č.j.: ZŠMŠPol/131/2017

 

V Polevsku 28. srpna 2016

 

 

……………………………………………………..

Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy

 

     

 

 

1.   Úvod

 

            Tento dodatek upravuje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola Polevsko – klíč k vědomostem na základě změn v legislativě; tj. na základě novely školského zákona č. 82/2015 Sb., vyhlášky č. 27/2016 Sb. a RVP ZV 2016.

            Současně také dochází ke změně terminologie v souladu s právními předpisy. Jedná se především o náhradu označení žák se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. Platným termínem je žák s přiznanými podpůrnými opatřeními nebo žák s podpůrnými opatřeními prvního až pátého stupně.

 

Dodatek upravuje:

  • Kapitolu 4. -  Učební plán pro 1. stupeň základní školy v části Jazyk a jazyková komunikace
  • Kapitolu 6.3  - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných

 

2. Učební plán pro 1. stupeň základní školy

 

 

            Vzdělávací předmět Český jazyk a literatura má v upraveném RVP ZV na 1. stupni sníženou minimální časovou dotaci o dvě hodiny (z 35 na 33 hodin), o které byla navýšena disponibilní časová dotace. Tyto 2 hodiny disponibilní dotace naše škola využije pro posílení časové dotace vzdělávacího předmětu Český jazyk a literatura. Vzdělávací obsah předmětu se nemění.

          Zároveň je možné tuto disponibilní časovou dotaci využít pro předmět speciální pedagogické péče, jsou-li tato podpůrná opatření doporučena žákovi školským poradenským zařízením a písemně odsouhlasena zákonným zástupcem žáka.

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory 

 

1. STUPEŇ

Ročník

 

 

Názvy vyuč.  předmětů:

zkratka

předmětu

1.

2.

3.

4.

5.

celkem

disp.

Jazyk a jazyková

komunikace

Český jazyk

ČJ

8+1

7+2

7+2

6+2

5+2

33

9

Anglický jazyk+ Anglická konverzace

AJ

AK

 

 

3

3

3

9

 

Hravá angličtina

HA

0+1

0+1

 

 

 

0

2

Matematika a její aplikace

Matematika

M

4

4+1

4+1

4+1

4+1

20

4

Člověk a jeho svět

Prvouka

PRV

1+1

2

2

 

 

5

 1

Vlastivěda

VL

 

 

 

1

2

3

 

Člověk a příroda

Přírodověda

 

 

 

2

2

4

 

Umění a kultura

Hudební výchova

HV

1

1

1

1

1

5

 

Výtvarná výchova

VV

1

1

1

2

2

7

 

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

 

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

TV

2

2

2

2

2

10

 

Informační a komunikační technologie

Informatika

INF

 

 

 

 

1

1

 

 

Součet hodin

 

 

 

 

 

 

104

14

 

Celkem 

 

21

22

24

25

26

118

 

 

 

  3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

            Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů.

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení, pro tyto žáky škola zpracovává individuální vzdělávací plán (IVP).

 

 

  1. Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

 

Při plánování a realizaci vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba mít na zřeteli fakt, že se žáci ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání těchto žáků je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého žáka s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Pedagog tomu přizpůsobuje své vzdělávací strategie na základě stanovených podpůrných opatření.  Závazný rámec pro obsahové a organizační zabezpečení základního vzdělávání všech žáků vymezuje RVP ZV. Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání všech žáků dané školy. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP a pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. PLPP a IVP zpracovává škola. Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ  v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP, případně upravit vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima. K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP. To umožňuje u žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpory (týká se žáků s lehkým mentálním postižením)  upravovat očekávané výstupy vzdělávání, případně je možné přizpůsobit i výběr učiva. K úpravám vzdělávacích obsahů stanovených v ŠVP dochází v IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním postižením). To znamená, že části vzdělávacích obsahů některých vzdělávacích oborů lze nahradit jinými vzdělávacími obsahy nebo celý vzdělávací obsah některého vzdělávacího oboru lze nahradit obsahem jiného vzdělávacího oboru, který lépe vyhovuje jejich vzdělávacím možnostem. V IVP žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího stupně (týká se žáků s lehkým mentálním postižením) a čtvrtého stupně lze v souvislosti s náhradou části nebo celého vzdělávacího obsahu vzdělávacích oborů změnit minimální časové dotace vzdělávacích oblastí (oborů) stanovené v kapitole 7 RVP ZV. Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů může být v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována do IVP na doporučení ŠPZ speciálně pedagogická a pedagogická intervence. Časová dotace na předměty speciálně pedagogické péče je poskytována z disponibilní časové dotace. Při vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je třeba zohledňovat jejich specifika: problémy v učení – čtení, psaní, počítání; nepřesné vnímání času; obtížné rozlišování podstatného a podružného; neschopnost pracovat s abstrakcí; snížená možnost učit se na základě zkušenosti, pracovat se změnou; problémy s technikou učení; problémy s porozuměním významu slov; krátkodobá paměť neumožňující dobré fungování pracovní paměti, malá představivost; nedostatečná jazyková způsobilost, nižší schopnost číst a pamatovat si čtené, řešit problémy a vnímat souvislosti. Mezi podpůrná opatření, která se kromě běžných pedagogických opatření ve vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením osvědčují, patří například posilování kognitivních schopností s využitím dynamických a tréninkových postupů, intervence s využitím specifických, speciálně pedagogických metodik a rozvojových materiálů; pravidelné a systematické doučování ve škole, podpora přípravy na školu v rodině, podpora osvojování jazykových dovedností, podpora poskytovaná v součinnosti asistenta pedagoga.

 

 

3.2   Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka se SVP.

 

Plán pedagogické podpory (PLPP) sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učitelem konkrétního vyučovacího předmětu, případně s pomocí speciálního pedagoga. PLPP má písemnou podobu. Před jeho zpracováním probíhají rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Třídní učitel stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným.

S PLPP je prokazatelně seznámen žák, zákonný zástupce žáka a všichni vyučující. PLPP obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. PLPP škola vyhodnocuje, sleduje naplňování cílů nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření.

 

Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zákonného zástupce. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. IVP vyhodnocuje ŠPZ dvakrát ročně.

Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ  v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy stanovené ŠVP, případně upravit vzdělávací obsah tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního maxima.

V případě podpůrného opatření pro žáky od třetího stupně podpory bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV 2016.

 

 

 

  1. Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Činnost výchovného poradce  a metodika prevence vykonává ředitelka školy. Škola spolupracuje s PPP v České Lípě a Liberci, s SPC v Liberci.

 

 

4. Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

            Nadaným žákem se rozumí žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

            Za mimořádně nadaného žáka se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. považuje žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností. 

Škola je povinna využít pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb žáků v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

 

4.1   Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP a IVP nadaného a mimořádně nadaného žáka.

            Pro tvorbu, realizaci a vyhodnocení PLPP a IVP nadaného a mimořádně nadaného žáka platí obdobná pravidla jako pro tvorbu PLPP a IVP žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Individuální vzdělávací plán (IVP) mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel se zákonnými zástupci mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vychází z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku.

Třídní učitel zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn.

 

 

  1. Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky nadané a mimořádně nadané

 

Činnost výchovného poradce  a metodika prevence vykonává ředitelka školy. Škola spolupracuje s PPP v České Lípě a Liberci, s SPC v Liberci.