Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dodatek k ŠVP ZV č. 1

1. 9. 2013

 

Dodatek k ŠVP ZV č. 1
 
 
Název školního vzdělávacího programu:
 
 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
ŠKOLA POLEVSKO – KLÍČ K VĚDOMOSTEM
 

Škola: Základní škola a Mateřská škola Polevsko, p.o., okres Česká Lípa
 
Ředitelka školy: Mgr. Elena Průchová
 
Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Elena Průchová
 
Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013
 
Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán pedagogickou radou dne 27. srpna 2013 a zapsán pod č.j.: ZŠMŠ/131/13
 
V Polevsku 28. srpna 2013
 
 
 
 
……………………………………………………..
Mgr. Elena Průchová, ředitelka školy
 
     
 
 

Jednotlivé části učebních osnov vyučovacích předmětů se ruší, mění nebo doplňují takto:
FINANČNÍ GRAMOTNOST
 
 
Charakteristika
Vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět:
Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi
, se světem financí, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy).

C
ílové zaměření:
Vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět:
- orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu

O
čekávané výstupy:
Vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět:
- orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích
, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy
Obsah upravených očekávaných výstupů
Člověk a jeho svět:
  orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích
, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy.

V očekávaném výstupu má žák prokazovat orientaci v problematice vlastnictví a peněz. V modelových situacích a na příkladech má žák prokazovat porozumění hospodaření domácnosti včetně praktických dovedností spojených s rozpočtem domácnosti. Nezbytné je propojovat finanční gramotnost s matematikou.  Vhodné je také přirozeně využívat informační a komunikační technologie a podněcovat kooperaci žáků. Ve výuce doporučujeme řešit úlohy z běžného života žáků. Při výuce finanční gramotnosti je potřeba vyvarovat se propagace konkrétních produktů, služeb a institucí. Toto lze vyřešit představením více nabídek, které mohou být mezi sebou porovnávány. Při výuce finanční gramotnosti nebudeme pracovat s finančními údaji žáků nebo jejich rodičů.  Naopak budeme vyučovat finanční gramotnost prostřednictvím inscenačních metod (hraní rolí, práce v modelových rodinách). Bereme na vědomí, že finanční záležitosti jsou citlivou oblastí, a proto je potřeba při finančním vzdělávání zajistit bezpečné prostředí pro žáky i jejich rodiče.
 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět  se doplňují:
 

ročník
Dílčí výstupy
Učivo
Tématické okruhy průřezového tématu
Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky
1.
- pozná české mince a bankovky
- uvede příklad využití platební karty
- odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu
 
-         nakupujeme
-         známe hodnotu peněz
-         umíme s penězi hospodařit
Jak hospodařit s kapesným, V obchodě, Co potřebujeme nakoupit?, Způsob života
 
OSV 1, 0SV 6
Matematika – sčítání a odčítání finanční hotovosti
2.
- pozná české mince a bankovky
- uvede příklad využití platební karty
- odhadne cenu základních potravin a celkovou cenu nákupu
 
- jak moc nás ovlivňuje reklama při nakupování
V čem nás přesvědčuje reklama
 
 
OSV 1, OSV 6, OSV 10
Matematika – sčítání a odčítání finanční hotovosti
 
3.
- zkontroluje, kolik peněz je vráceno při placení
- vlastními slovy vyjádří, co znamená, že je banka správce peněz
 
 
Prodávající nabízí zboží nebo službu. Koupě je přijetím nabídky – koupě/prodej jako smluvní vztah, zákon nabídky a poptávky.
Svět v naší samoobsluze – obchod mezi různými zeměmi.
 
Hospodaříme = rozhodujeme se - konkurence v tržní ekonomice
OSV 10: řešení problému a rozhodovací dovednosti
OSV 8: komunikace
 
Matematika - matematické operace s finanční hotovostí
 
4.
- zkontroluje, kolik peněz je vráceno při placení
- vlastními slovy vyjádří, co znamená, že je banka správce peněz
- porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi
- sestaví jednoduchý osobní rozpočet
- uvede příklady základních příjmů a výdajů domácnosti
 
Člověk a jeho svět
Lidé kolem nás – Člověk a majetek, peníze, vznik peněz, cena peněz, životní náklady, zaměstnání a nezaměstnanost, majetek
a formy vlastnictví
OSV 3- seberegulace a sebeorganizace ve finančních možnostech
 
OSV10 - řešení problému a rozhodovací dovednosti
v oblasti financí
 
Matematika - matematické operace  
s finanční hotovostí, slovní úlohy, práce s daty, nakupování, tvoření rozpočtu.
 
 
5.
- porovná svá přání a potřeby se svými finančními možnostmi
- sestaví jednoduchý osobní rozpočet
- objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy větší než výdaje
- objasní, jak řešit situaci, kdy jsou příjmy menší než výdaje
- na příkladech objasní rizika půjčování peněz
- uvede příklady základních příjmů a výdajů domácnosti
- na příkladu vysvětlí, jak reklamovat zboží
 
Člověk a jeho svět
Lidé kolem nás – Člověk a majetek, peníze, vznik peněz, cena peněz, životní náklady, zaměstnání a nezaměstnanost, majetek
a formy vlastnictví
OSV 3- seberegulace a sebeorganizace ve finančních možnostech
 
OSV10 - řešení problému a rozhodovací dovednosti
v oblasti financí
 
Matematika - matematické operace  
s finanční hotovostí, slovní úlohy, práce s daty, nakupování, tvoření rozpočtu.
 
 
 

 
 
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Charakteristika: 
Vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět:
Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdravíbezpečí a dalších témat
Důraz je kladen na, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků(např. v dopravní výchově)
Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevencia poskytování první pomoci Osvojují si bezpečné chovánía vzájemnou pomoc v různých životních situacích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví jdůležitá hodnota v životě člověka.

Cílové zaměření:
Vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět:
- poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejichpředcházení
 - poznávání aupevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech
 
Očekávané výstupy:
Vzdělávacíhooboru Člověk a jeho svět:
-  rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidlabezpečného chováníúčastníka silničního provozu, jednátak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných (1. období)
uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelovýchsituacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chováníjako chodec a cyklista (2. období)

Učivo: 
Vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět:
osobní bezpečí, krizové situace vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek; bezpečné chování v silničním provozu, dopravní značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v médiích,
 
Obsah upravených očekávaných výstupů
Člověk a jeho svět:
- rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chováníúčastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných (1. období)
- uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události;
vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista (2. období)
 Naplnění  druhých částí očekávaných výstupů směřují k návykům, které zajišťují bezpečný pohyb v silničním provozu v roli chodce, cyklisty i osoby přepravované v dopravních prostředcích. Podstatou by měla být nejen znalost základních dopravních značek (dopravního značení) a jejich respektování, ale i aktivní vnímání dopravních prostředků a účastníků dopravy, reagování na jejich pohyb a jednání, vyhodnocování dopravních situací, stejně jako cílené užívání ochranných prvků, zádržných systémů atd.
 
 
 
 
 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět  se doplňují:

ročník
Dílčí výstupy
Učivo
Tématické okruhy průřezového tématu
Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky
1.
- uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy a ze školy, charakterizuje nebezpečná místa
- obec, město, místní krajina
- dopravní značky
- pravidla správného přecházení ulice, chování chodce
V obci, Kde bydlím
Na chodníku, Na silnici, Přecházíme vozovku, Cesta do školy
OSV 1, OSV 9
 
2.
- uplatňuje bezpečné způsoby pohybu a chování v silničním provozu při cestě do školy a ze školy, charakterizuje nebezpečná místa
- základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli chodce, cíleně je používá
- obec, město, místní krajina
 
- pravidla silničního provozu z hlediska chodce a cyklisty, dopravní značky
 
- první pomoc
Plán okolí školy, Město dnes
V dopravních prostředcích, Dopravní značky, Jízdní kolo a vybavení cyklisty, Na kole, bruslích nebo koloběžce
Kdy voláme o pomoc
OSV 1, OSV 9
 
3.
- prokazuje v situaci dopravního hřiště bezpečné způsoby chování a jednání v roli cyklisty
- základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli cyklisty, cíleně je používá
- charakterizuje bezpečné a ohleduplné jednání v prostředcích hromadné přepravy a při akcích školy je uplatňuje
Jaká pravidla platí pro chodce. Bezpečně na kole. Hasiči pomáhají mnoha způsoby – jsem účastník dopravní
OSV 1: Rozvoj schopností a poznávání
OSV 9: Kooperace a kompetice
 
 
4.
- základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli cyklisty, cíleně je používá
- charakterizuje bezpečné a ohleduplné jednání v prostředcích hromadné přepravy a při akcích školy je uplatňuje
Místo, kde žijeme
BESIP – pravidla silničního provozu z hlediska chodce a cyklisty, cyklostezkyv regionu .
Seznámení s povinnostmi cyklisty v kurzech dopravní výchovy na dopravním hřišti, na cyklovýletu a na akcích školy
OSV 7- mezilidské vztahy- dodržování pravidel, ohleduplnost
OSV10 - řešení problému a rozhodovací dovednosti v silničním provozu
 
5.
- základní ochranné prvky v silniční dopravě v roli cyklisty, cíleně je používá
- v modelových situacích (vycházka, výlet) vyhodnotí nebezpečná místa v silničním provozu a v hromadné dopravě (v méně známých místech obce, v neznámých místech mimo obec) a určuje vhodný způsob bezpečného chování

 
Člověk a jeho zdraví-
Obezřetné chování
Pravidla pro účastníky silničního provozu, obezřetné chování chodce i cyklisty, povinné vybavení kola.
Dopravní výchova na dopravním hřišti, na cyklovýletu a na akcích školy.
OSV 7- mezilidské vztahy- dodržování pravidel, ohleduplnost
 
OSV10 - řešení problému a rozhodovací dovednosti v silničním provozu
VDO 2: občan jako odpovědný člen společnosti