Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dodatek k ŠVP ZV č. 1 - pokračování AJ, Ma

 

ANGLICKÝ JAZYK
 
 
1. stupeň – 2. období (5. ročník)
 
 
UČIVO
(slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

Typy textů[1]
formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis, email, pozvánka, sms, vzkaz, pohlednice např. z prázdnin, žádost, omluva, popis, návod, nápis, jízdní řád, leták, plakát, pokyn, příkaz, říkanka, básnička a písnička, pohádka, komiks
 
Tematické okruhy
 domov, rodina, škola a vyučovací předměty, volný čas a zájmová činnost, město a venkov, názvy povolání, lidské tělo, čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce, oblékání, nákupy, jídlo a potraviny, příroda, roční období a počasí, tradice a zvyky, svátky, základní důležité zeměpisné údaje, děti a mládež v jiných zemích Evropy

Slovní zásoba ve vztahu k tematickým okruhům

Jazykové prostředky
- základní fonetické znaky, základní pravidla výslovnosti slov, pravopis osvojených slov a tvarů
- množné číslo podstatných jmen, člen určitý, neurčitý, přídavná jména (základní a přivlastňovací), zájmena (osobní, přivlastňovací, tázací, ukazovací), číslovky (základní, řadové), základní předložky místa a času
- slovesa to be, have, can a známá plnovýznamová slovesa v přítomném čase (prostý a průběhový), rozkazovací způsob
- věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov ve větě, otázky s „who/what/when/where/how/why“, vazba there is/ there are

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA
 
RVP ZV, CJ, 1. stupeň
(Č=čtení s porozuměním, PO=poslech s porozuměním, P=psaní, M=mluvení)

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

CJ-5-2-01
Rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům.

Č CJ-5-2-01.1
V textech vyhledá požadované informace.
Č CJ-5-2-01.2
Rozumí krátkým pokynům v textu.
PO CJ-5-2-01.3
Rozumí známým slovům a základním větám, které se vztahují k rodině, škole, volnému času a dalším známým tématům v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně.
PO CJ-5-2-01.4
Rozumí základním číselným údajům.
PO CJ-5-2-01.5
Rozumí pokynům učitele.
CJ-5-2-02
Rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci.

Č CJ-5-2-02.1
V textech s vizuální oporou porozumí hlavní myšlence.
Č CJ-5-2-02.2
Vyhledá informace k tématu v časopise nebo na webové stránce a tyto informace využije.
PO CJ-5-2-02.3
Rozumí obsahu a smyslu ústních sdělení a otázek, které se vztahují k rodině, škole, volnému času a dalším známým tématům, v projevu, který je pronášen pomalu a zřetelně.
CJ-5-2-03
Čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu.

Č CJ-5-2-03.1
Srozumitelně vyslovuje čtený text obsahující známou slovní zásobu.
CJ-5-2-04
Vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku.

Č CJ-5-2-04.1
V textech vyhledá požadované informace.
Č CJ-5-2-04.2
Vytvoří odpověď na otázku týkající se textu.
CJ-5-2-05
Používá dvojjazyčný slovník.

Č CJ-5-2-05.1
Vyhledá neznámé slovo v anglicko-české i česko-anglické části slovníku.
PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

CJ-5-3-01
Sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení, vyplní své základní údaje do formulářů.

P CJ-5-3-01.1
Napíše blahopřání, pohlednici nebo krátký neformální email kamarádovi.
P CJ-5-3-01.2
Sestaví gramaticky a formálně správně odpověď na sdělení.
P CJ-5-3-01.3
Vyplní osobní údaje ve formuláři.
CJ-5-3-02
Reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace.

P CJ-5-3-02.1
Písemně převypráví obsah textu s pomocí obrázku nebo osnovy.
P CJ-5-3-02.2
Shrne písemně obsah krátké slyšené konverzace.
M CJ-5-3-02.3
Ústně převypráví obsah textu s pomocí obrázku nebo osnovy.
M CJ-5-3-02.4
Shrne ústně obsah krátké slyšené konverzace.
CJ-5-3-03
Obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu.
Č CJ-5-3-03.1
Svými slovy vyjádří smysl textu.
INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

CJ-5-4-01
Aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci.

M CJ-5-4-01.1
Na základě reálné situace jednoduše reaguje v zadané roli, pozdraví, zeptá se a odpoví na otázky, rozloučí se.
M CJ-5-4-01.2
Mluví o tom, co má a nemá rád, co se mu líbí a nelíbí.

 
Vyučovací předmět: Anglický jazyk                                   1. ročník                                        
 
Výstupy pro 1. stupeň ZŠ se doplňují:

Ročníkové výstupy
Učivo
Průřezová témata
MV, přesahy, poznámky
Poslech s porozuměním:
Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
 
Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
 
Žák rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
 
Ústní projev:
 
Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů.
 
Žák se umí představit, uvede, kde bydlí a kolik je mu let, kde se narodil. Vyjádří, co má rád k jídlu a pití a jaká je jeho oblíbená hračka, kniha, zvíře, barva.
 
Žák umí pojmenovat hračky, zvířata, barvy, části těla, umí počítat do 100. Vyjmenuje měsíce a dny v týdnu.
 
 
 
 
 
1. Count to twenty
- žák umí počítat do dvaceti
 
2. What´s your name?
- žák umí odpovědět na otázku „Jak se jmenuješ?“ a umí se také zeptat na jméno jiného spolužáka
 
3. Where were you born?
- žák se umí zeptat a odpovědět na otázku „Kde jsi se narodil/a?“
 
4. Can you speak English (Czech)?
- žák umí kladně i záporně odpovědět na otázku „Umíš mluvit angliky (česky)?“
- žák se umí také zeptat
 
5. Count to 100
- žák umí počítat do sta po desítkách
 
6. How are you today?
- žák se umí zeptat a reagovat na otázku „Jak se máš?“ Používá různé obraty – I´m fine, thank you; I´m OK; I´m so-so; I´m not very well; I´m ill
 
 
 
7. Have you got a …?
- žák umí odpovídat na otázku Máš bratra/sestru/kočku…
- žák odpovídá kladně i záporně Yes I have/ No, I haven´t
 
8. How´s the weather today?
- žák umí odpovědět na otázku Jaké je dnes počasí?
- žák umí 11 možností odpovědí i jejich zápor
It´s rainy / It´s not rainy
It´s sunny / It´s not sunny
foggy, hot, cold, warm, icy, snowy, windy
There´s a thunderstorm / There´s no thunderstorm
 
9. What are the months of the year?
- žák umí vyjmenovat všechny měsíce v roce
 
10. What are the days of the week?
- žák umí vyjmenovat všechny dny v týdnu
 
11. Where are you from?
- žák se umí zeptat a odpovědět na otázku „Odkud jsi?“
 
12. Where do you live?
- žák se umí zeptat a odpovědět na otázku „Kde bydlíš?“
 
13. Count to 100
- žák umí počítat do sta
 
14. What do you like eating and drinking?
- žák umí odpovědět na otázku „Co rád jíš a piješ?“
- žák jmenuje deset různých potravin a pití
- žák umí odpovědět také v záporu (I don´t like)
 
15. What´s your favourite …?
- žák umí reagovat na různé druhy otázek – Jaké je tvá oblíbená barva/jídlo/hračka/zmrzlina/zvíře/kniha
 
16. Toys
- žák umí pojmenovat různé druhy hraček
 
17. How old are you?
- žák se umí zeptat a odpovědět na otázku „Kolik je ti let?“
 
18. Animals
- žák umí pojmenovat různé druhy zvířat
 
19. My body
- žák umí pojmenovat části těla
 
20. Colours
- žák umí pojmenovat barvy
 
OSV 1: Rozvoj schopností a poznávání
 
OSV 8: Komunikace
 
MkV1: Kulturní diferenciace
 
VMEGS 3: Jsme Evropané
 
Metody, formy, nástroje, pomůcky:
opakování slyšeného slova, říkanky, básničky, písničky, poslech audio nahrávky,                                                      dialogy ,obrazový materiál, obrázkové karty,                                                              hraní scének, jazykové hry, pohybové aktivity, 

 
Vyučovací předmět: Anglický jazyk                                   2. ročník                                        
 
Výstupy pro 1. stupeň ZŠ se doplňují:
 

Ročníkové výstupy
Učivo
Průřezová témata
MV, přesahy, poznámky
Poslech s porozuměním:
Žák rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
 
Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
 
Žák rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
 
Ústní projev:
 
Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů.
 
Žák se umí představit, uvede, kde bydlí a kolik je mu let, kde se narodil. Vyjádří, co má rád k jídlu a pití a jaká je jeho oblíbená hračka, kniha, zvíře, barva.
 
 
 
 
Žák umí pojmenovat hračky, zvířata, barvy, části těla, umí počítat do 100. Vyjmenuje měsíce a dny v týdnu.
 
 
 
 
1. Count to twenty
- žák umí počítat do dvaceti
 
2. What´s your name?
- žák umí odpovědět na otázku „Jak se jmenuješ?“ a umí se také zeptat na jméno jiného spolužáka
 
3. Where were you born?
- žák se umí zeptat a odpovědět na otázku „Kde jsi se narodil/a?“
 
4. Can you speak English (Czech)?
- žák umí kladně i záporně odpovědět na otázku „Umíš mluvit angliky (česky)?“
- žák se umí také zeptat
 
5. Count to 100
- žák umí počítat do sta po desítkách
 
6. How are you today?
- žák se umí zeptat a reagovat na otázku „Jak se máš?“ Používá různé obraty – I´m fine, thank you; I´m OK; I´m so-so; I´m not very well; I´m ill
 
7. Have you got a …?
- žák umí odpovídat na otázku Máš bratra/sestru/kočku…
- žák odpovídá kladně i záporně Yes I have/ No, I haven´t
 
8. How´s the weather today?
- žák umí odpovědět na otázku Jaké je dnes počasí?
- žák umí 11 možností odpovědí i jejich zápor
It´s rainy / It´s not rainy
It´s sunny / It´s not sunny
foggy, hot, cold, warm, icy, snowy, windy
There´s a thunderstorm / There´s no thunderstorm
 
9. What are the months of the year?
- žák umí vyjmenovat všechny měsíce v roce
 
10. What are the days of the week?
- žák umí vyjmenovat všechny dny v týdnu
 
11. Where are you from?
- žák se umí zeptat a odpovědět na otázku „Odkud jsi?“
 
12. Where do you live?
- žák se umí zeptat a odpovědět na otázku „Kde bydlíš?“
13. Count to 100
- žák umí počítat do sta
 
14. What do you like eating and drinking?
- žák umí odpovědět na otázku „Co rád jíš a piješ?“
- žák jmenuje deset různých potravin a pití
- žák umí odpovědět také v záporu (I don´t like)
 
15. What´s your favourite …?
- žák umí reagovat na různé druhy otázek – Jaké je tvá oblíbená barva/jídlo/hračka/zmrzlina/zvíře/kniha
 
16. Toys
- žák umí pojmenovat různé druhy hraček
 
17. How old are you?
- žák se umí zeptat a odpovědět na otázku „Kolik je ti let?“
 
18. Animals
- žák umí pojmenovat různé druhy zvířat
 
19. My body
- žák umí pojmenovat části těla
 
20. Colours
- žák umí pojmenovat barvy
 
 
OSV 1: Rozvoj schopností a poznávání
 
OSV 8: Komunikace
 
MkV1: Kulturní diferenciace
 
VMEGS 3: Jsme Evropané
 
Metody, formy, nástroje, pomůcky:
opakování slyšeného slova, říkanky, básničky, písničky, poslech audio nahrávky,                                                      dialogy ,obrazový materiál, obrázkové karty,                                                              hraní scének, jazykové hry, pohybové aktivity, 

 
Vyučovací předmět: Anglický jazyk                                   3. ročník                      
 
Výstupy pro 1. stupeň ZŠ se doplňují:
 

Ročníkové výstupy
Učivo
Průřezová témata
MV, přesahy, poznámky
 
 Poslech porozuměním
 
Žák rozumí jednotlivým základním pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně.
 
Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, vztahujícím se k probíranému tématu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
 
 
Ústní projev
 
Žák opakuje se správnou výslovností slova i jednoduché věty.
 
Žák odpoví na otázku vztahujícím se k probíranému tématu, sdělenou pomalu a zřetelně.
 
Žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace o sobě, své rodině, volném času a škole.
 
Žák zvládá základní komunikační obraty (pozdravit, rozloučit se, představit se atd.).
 
Žák umí pojmenovat části dne, zná denní a týdenní režim.
 
Žák umí požádat, poděkovat, zná základní potřebnou slovní zásobu.
 
Žák se orientuje základním způsobem v čase (dny, hodiny).
 
Čtení s porozuměním
 
Žák rozumí jednoduchým krátkým textům, zvlášť má-li k dispozici vizuální oporu.
 
Písemný projev
Žák zapíše správně novou slovní zásobu a slyšený text, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a vztahuje se k probíranému tématu.
 
Žák napíše samostatně krátký text o sobě a svém okolí s použitím ukázkové textové šablony.
 
1. Hello
- žák umí pozdravit, představit se a rozloučit se, vyjádřit svoji národnost, reagovat na základní pokyny učitele
 
2. Good morning
- žák umí pozdravit a oslovit učitele, pojmenovat části dne
 
3. My school bag
- žák umí požádat a poděkovat, určovat školní potřeby
 
4. Colours
- žák umí pojmenovat barvy, udat barvu předmětu
 
5. Numbers
- žák umí počítat do šesti, zeptat se na množství
 
6. My classroom
- žák umí pojmenovat předměty ve třídě
 
7. How old are you?
- žák umí počítat do dvanácti, zeptat se na věk, udat svůj věk
8. Halloween
- žák si umí ověřit jméno, vyjádřit souhlas a nesouhlas
 
9. What is it?
- žák se umí zeptat na neznámou věc, požádat o předvedení určité věci
 
10. What time is it?
- žák umí určovat celé hodiny ve dvanáctihodinovém režimu, zeptat se na čas
 
11. Who is this?
- žák umí představit svoji rodinu a kamarády
 
12. Is it big?
- žák umí vyjádřit velikost a délku předmětu
 
13. At Christmas
- žák umí tvořit množné číslo podstatných jmen s koncovkou –s, umí napsat přání k Vánocům a novému roku
 
14. My toys
- žák umí pojmenovat dětské hračky, reagovat na pokyny při hře s míčem
 
15. Wher is the ball?
- žák se umí zeptat na umístění předmětu, udat jeho polohu pomocí předložek in, on
 
16. My t-shirt
- žák umí popsat oblečení své i jiných osob
 
17. My head
- žák umí ručit a popsat části hlavy, vyjádřit vlastnictví I have got…
 
18. My body
- žák umí popsat části těla
 
19. My jeans
- žák umí vyjádřit vlastnost společnou pro více věcí These … are …
 
20. My week
- žák umí vyjmenovat dny v týdnu, pojmenovat druhy sportovních her, vyjádřit vlastní dovednosti
 
21. Let´s go shopping
- žák umí pojmenovat základní potraviny, vyjádřit libost a nelibost
 
22. Fruit
- žák umí pojmenovat běžné ovoce, popsat pracovní postup při přípravě salátu
 
23. Vegetables
- žák umí pojmenovat běžné druhy zeleniny, ptát se na jednu z možností pomocí or, sestavit zdravý jídelníček
 
24. My pet
- žák umí popsat své domácí zvířátko, připodobnit pohybovou dovednost pomocí like
 
25. I am writing
- žák umí sdělit své schopnosti a dovednosti, vyjádřit svoji právě probíhající činnost
 
26. Mum is cooking
- žák umí popsat svůj domov, hovořit o právě probíhajících domácích činnostech, popsat svoji školu
 
27. My school
- žák umí vytvořit vlastní projekt, představit v něm svoji školu
 
28. The alphabet
- žák umí vyjmenovat anglickou abecedu, hláskovat své jméno a příjmení, zapsat hláskovaná slova
 
29. Bingo
- opakování; žák umí anglicky pojmenovat předměty na obrázcích a rozumět slyšenému, hrát hru bingo
 
30. Let´s play a game
- žák umí správně reagovat na pokyny, odpovídat na otázky, při hře komunikovat pouze v angličtině
 
 
MkV 2: Multikulturalita - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění
 
VMEGS 1: Evropa a svět nás zajímá
 
VMEGS 3: Jsme Evropané
 
OSV 1: Rozvoj schopností a poznávání
 
OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí
OSV 3: Seberegulace a sebeorganizace
 
Metody, formy, nástroje, pomůcky:
opakování slyšeného slova, říkanky, básničky, písničky, poslech audio nahrávky,                                                         řízené/doplňování dle vzoru/ i neřízené, dialogy, obrazový materiál, obrázkové karty,                                                              hraní scének, jazykové hry, pohybové aktivity, výtvarně pojaté projekty

 
 
Vyučovací předmět: Anglický jazyk       4. ročník                               
 
Výstupy pro 1. stupeň ZŠ se doplňují:
 

Ročníkové výstupy
Učivo
Průřezová témata
MV, přesahy, poznámky
Poslech porozuměním
 
Žák rozumí jednotlivým základním pokynům učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
 
Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, vztahujícím se k probíranému tématu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
 
Žák vyhledá informace v jednoduchém poslechovém textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici obrazovou oporu
 
 
Ústní projev
Žák opakuje se správnou výslovností slova i jednoduché věty. Správně vyslovuje v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
 
Žák se zapojí do jednoduchých rozhovorů.
 
 
Žák odpoví na otázku vztahujícím se k probíranému tématu, sdělenou pomalu a zřetelně
 
Žák sdělí jednoduchým způsobem základní informace o sobě, své rodině, volném času, stravování, oblékání, nákupech, počasí, škole
 
Žák se orientuje v základních časových údajích. Orientuje se ve svém prostředí, popíše trasu cesty s využitím plánku, umí se zeptat na polohu a cestu k objektu.
 
Žák dokáže jednoduchým způsobem opsat umístění a vybavení učebny a bytu, porovná základní charakteristiky předmětů a osob.
 
Čtení s porozuměním
 
Žák vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
 
Žák rozumí jednoduchým krátkým textům, zvlášť má-li k dispozici vizuální oporu
 
 
 
Písemný projev
 
Žák zapíše správně novou slovní zásobu a slyšený text, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a vztahuje se k probíranému tématu.
 
 
Žák napíše samostatně krátký text o sobě a svém okolí.
 
Žák sestaví jednoduché písemné sdělení i odpověď, poskytne své základní údaje.
 
Žák se aktivně podílí na reprodukci a dramatizaci pohádek.
 
 
 
 
 
 
 
1. Welcome
- žák umí přivítat spolužáky, popřát hodně úspěchů při hodinách angličtiny, reagovat na základní pokyny učitele
 
2. Who am I?
- žák umí hláskovat své jméno a příjmení, zapsat hláskovaná anglická jména, pracovat se slovníkem
 
3. Have you got a sister?
- žák umí představit sebe i své sourozence, udat svůj i jejich věk, ptát se na věk a jména osob
 
4. Count to twenty
- žák umí číslovky do dvaceti, umí popsat postavu
 
5. In the classroom
- žák umí aktivně používat základní fráze z classroom language, popsat učebnu There is/are…, umí vyjádřit záklaz Donť
 
6. My birthday
- žák umí popřát k narozeninám, vytvořit pozvánku na oslavu, představit svoji rodinu a kamarády
 
7. Find the ball
- žák se umí zeptat na umístění předmětu, udat jeho polohu pomocí předložek next to, between, on the left/right
 
8. Revision
- žák umí vypravovat příběh podle obrázkové osnovy, umí vypracovat kontrolní Test 1 pro 1. čtvrtletí
 
9. How many cars are there?
- žák umí tvořit množné číslo podstatných jmen s pravidelnou koncovkou –s/-es, umí se ptát na vlastnictví
 
10. How are you?
- žák se umí zeptat, jak se daří, umí vyjádřit své pocity, zeptat se na vlastnost předmětů, časovat sloveso být
 
11. Kim is ill
- žák umí hovořit o nemoci, používat kladné i záporné stažené tvary slovesa být, zaměřit se na přízvuk ve větě
 
12. My hobbies
- žák umí sdělit své záliby, ptát se spolužáků na jejich koníčky
 
 
13. My new crayons
- žák se umí ptát na existence věcí vazbou Is/Are there…?, umí se ptát na jednu ze dvou možností spojkou or
 
14. Revision
- žák umí reagovat na pokyny, odpovídat na otázky, vypracovat kontrolní Test 2 pro 2. čtvrtletí
 
15. Rob´s computer
- žák umí používat přivlastňovací pád, časovat sloveso umět/nmoc, vyjádřit něčí schopnosti a dovednosti
 
16. They can mix colours
- žák se umí ptát na pracovní postup při míchání barev, popsat jednotlivé kroky
 
17. My home
- žák umí popsat svůj domov, časovat sloveso mít, dramaticky přednést „strašidelný“ text
 
18. My address
- žák se umí ptát na adresu a telefonní číslo, umí poskytnout požadované údaje, tvořit otázku s do
 
19. We love dogs
- žák umí popsat oblíbené domácí zvířátko, sdělit jeho schopnosti a dovednosti
 
20. Let´s cook
- žák umí popsat pracovní postup při vaření špaget a kukuřičných klasů, tvoří 2. pád podstatných jmen
 
21. Do you eat fruit?
- žák umí číslovky do sta, pojmenovat druhy ovoce a zeleniny a ptát se na jejich oblibu
 
22. Revision
- žák umí pojmenovat základní geometrické tvary, vypracovat kontrolní Test 3 pro 3. čtvrtletí
 
23. Dan´s day
- žák umí popsat svůj i něčí obvyklý den, pojmenovat hlavní jídla, tvořit slovesné tvary pro 3. os. j. č.
 
24. Sports and games
- žák umí vyjádřit oblibu jednotlivých druhů sportu, hovořit o sportovních aktivitách spolužáků
 
25. In the park
- žák umí hovořit o zábavách dětí v parku, popsat situaci na obrázku v přítomném čase průběhovém
 
26. Today
- žák umí určit chuť potravin, vyjádřit právě probíhající činnost doma i ve škole, pojmenovat školní potřeby
 
27. In the town
- žák umí pojmenovat názvy budov ve městě, zeptat se na cestu, získat a podat potřebné informace
28. Revision
- žák umí správně odpovídat na otázky, při hře komunikuje v angličtině, umí vypracovat Test 4 pro 4. čtvrtletí
 
29. Little red riding hood
- žák umí číst a zahrát pohádku Červená karkulka
 
30. Jack and the beanstalk
- žák umí číst a vypracovat pohádku Jack a fazole
 
 
OSV 1: Rozvoj schopností a poznávání
 
OSV 8: Komunikace
 
MkV 1: Kulturní diferenciace
 
MkV 2: Lidské vztahy
 
VMEGS 1: Evropa a svět nás zajímá
 
 
 
 
Metody, formy, nástroje, pomůcky:
opakování slyšeného slova, říkanky, básničky, písničky, poslech audio nahrávky,                                                         řízené/doplňování dle vzoru/ i neřízené, dialogy, obrazový materiál, obrázkové karty,                                                             
hraní scének, jazykové hry, pohybové aktivity, výtvarně pojaté projekty.
 
 
 
 

 
 
Vyučovací předmět: Anglický jazyk                                   5. ročník                                        
 
Výstupy pro 1. stupeň ZŠ se doplňují:
 

Ročníkové výstupy
Učivo
Průřezová témata
MV, přesahy, poznámky
 
Poslech porozuměním
 
Žák rozumí jednotlivým základním pokynům učitele
 
Žák rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny pomalu a zřetelně, vztahujícím se k probíranému tématu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
 
Žák vyhledá informace v jednoduchém poslechovém textu, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a má k dispozici obrazovou oporu
 
 
Ústní projev
 
Žák opakuje se správnou výslovností slova i jednoduché věty
 
Žák aktivně používá základní společenské obraty – pozdraví, rozloučí se, představí sebe i osobu blízkou, požádá o svolení a pomoc, poděkuje. Poskytne jednoduché osobní informace, orientuje se v základních časových údajích, popíše trasu cesty s využitím plánku, umí se zeptat na polohu a cestu k objektu.
 
Žák dokáže jednoduchým způsobem popsat umístění a vybavení učebny a bytu, porovná základní charakteristiky předmětů a osob, vyjádří nejvyšší stupeň vlastností.
 
Žák se aktivně zapojí do jednoduché konverzace v běžných každodenních situacích (škola, volný čas, stravování, oblékání, nákupy, počasí)
 
Žák odpoví na otázku vztahujícím se k probíranému tématu, sdělenou pomalu a zřetelně
 
Žák se aktivně podílí na reprodukce a dramatizaci pohádek
 
Čtení s porozuměním
 
Žák vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
 
Žák rozumí jednoduchým krátkým textům, zvlášť má-li k dispozici vizuální oporu
 
Písemný projev
 
Žák zapíše správně novou slovní zásobu a slyšený text, pokud je pronášen pomalu a zřetelně a vztahuje se k probíranému tématu
 
Žák zpracovává základní zeměpisné údaje anglicky mluvících zemí, poznává jejich sociokulturní prostředí a tradice
 
Žák sestaví jednoduché písemné sdělení i odpověď
 
Žák napíše samostatně krátký text o sobě a svém okolí
 
 
 
 
1. My letter
- žák umí napsat dopis o sobě a svých zájmech, umí vyjádřit stupeň libosti a nelibosti
 
2. Who is who?
- žák umí představit členy své rodiny, uvést jejich jména, věk a povolání
 
3. Better or worse?
- žák umí požádat o zapůjčení školní pomůcky, poprosit a poděkovat, porovnat kvalitu
 
4. Are they the same?
- žák umí porovnat základní vlastnosti předmětů – velikost, stáří, váhu, rychlost, čistotu
 
5. The weather
- žák umí charakterizovat roční období, popsat stav počasí, pojmenovat tři významné svátky
 
6. Computers
- žák umí vyjádřit svůj vztah k osobním počítačům, hovořit o jejich významu a dovednosti je používat
 
7. Let´s do a project
- žák umí vyjmenovat a popsat výtvarný materiál pro tvorbu projektu, vyjádřit vlastní potřebu něco mít (need)
 
8. Revision
- žák umí v rámci hry tvořit smysluplné věty z náhodné dvojice slov, vypracovat Test 1 pro 1. čtvrtletí
 
9. In our flat
- žák umí popsat vybavení bytu nábytkem, doplňky a domácím přístroji, udat polohu objektu
 
10. In our house
- žák umí určit poschodí a rozmístění rodin v domě, číst a přijímat telefonní číslo, psát britskou adresu
 
11. What time?
- žák umí číst a přijímat časové údaje na analogových a digitálních hodinách ve dvanáctihodinovém režimu
 
12. What´s the matter?
- žák umí vyjádřit zdravotní potíže, zeptat se na příčinu (why), doporučit a zdůvodnit řešení (because)
 
13. I´d like it
- žák umí hovořit o stravovacích zvycích a oblíbených kombinacích jídel, vyjádřit přání (I´d like…)
 
14. Revision
- žák umí v rámci hry tvořit smysluplní věty z náhodné trojice slov, vypracovat Test 2 pro 2. čtvrtletí
 
15. What´s on tv?
- žák umí hovořit o televizních pořadech, orientovat se v programu
 
16. Winter holidays
- žák umí hovořit ozimních sportech a hrách dětí na sněhu, vyjádřit neexistenci objektu v místě (no)
 
17. What´s the date?
- žák umí pojmenovat měsíce, orientovat se v kalendářním roce, sdělit datum narození a státních svátků
 
18. Jobs
- žák umí hovořit o povoláních svých rodičů a známých, osvojit si osobní zájmena po předložkách
 
19. Farm animals
- žák umí popsat a porovnat domácí zvíře a jejich užitek pro člověka, vyjádřit nejvyšší stupeň vlastností
 
20. How much is it?
- žák se umí zeptat na cenu zboží, orientovat se v britské měně, pojmenovat neznámější cizokrajná zvířata
 
21. I´ll be there
- žák umí vyjádřit prostou budoucnost (will) v souvislosti se změnou v rozvrhu a při váhavém či momentálním rozhodnutí (I think I´ll)
 
22. Revision
- žák umí v rámci hry postupovat k cíli vyhledáváním odpovědí, vypracovat Test 3 pro 3. čtvrtletí
 
23. Yesterday
- žák umí tvořit minulý čas prostý slovesa be, hovořit o stavu, situaci a pobytu v určité minulosti
 
24. We had fish
- žák umí tvořit minulý čas prostý slovesa have, hovořit o skladbě jídelníčku ve školní jídelně
 
25. What did you do?
- žák umí tvořit minulý čas prostý pravidelných významových sloves, hovořit o svých aktivitách v dané minulosti
 
26. We went shopping
- žák umí pojmenovat obchody, orientovat se v plánku města, použít daný minulý tvar nepravidelných sloves
 
27. The UK and the USA
- žák umí charakterizovat státní zřízení a území UK, USA a porovnat je s Českou republikou, umí se orientovat se na mapě
 
28. Revision
- žák umí v rámci stolní hry řešit mimořádné situace, reagovat na pokyny, vypracovat Test 4 pro 4. čtvrtletí
 
29. Rhymes
- žák umí zpaměti recitovat tradiční britské dětské říkanky, pohyb pavoučka znázornit pohybem prstů na rukách
 
30. Fairy tales
- žák umí číst, vypravovat a zahrát klasické pohádky – O červené slepičce, Goldilocks a tři medvědi
 
 
 
OSV 1: Rozvoj schopností a poznávání
 
OSV 8: Komunikace
 
OSV 10: Řešení problému a rozhodovací dovednosti
 
VMEGS 1: Evropa a svět nás zajímají
 
VMEGS 2: Objevujeme Evropu a svět
 
Metody, formy, nástroje, pomůcky:
opakování slyšeného slova, nácvik dialogů, písničky, poslech audio nahrávky,                                                         řízené/neřízené doplňování dle vzoru, obrazový materiál, obrázkové karty,                                                             hraní scének, jazykové hry, pohybové aktivity, výtvarně pojaté projekty.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


MATEMATIKA
 
Učební osnovy vyučovacího předmětu matematika se doplňují:
 
1. stupeň       Ročník: čtvrtý

Dílčí výstupy
Učivo
Tematické okruhy průřezového tématu
Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky
Žák:
 
 
 
· vysvětlí a znázorní vztah mezi celkem a jeho částí vyjádřenou zlomkem na příkladech z běžného života
· celek, část, zlomek
Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech – Evropa a svět nás zajímá (zážitky a zkušenosti z Evropy a světa – cestujeme letadlem, lodí, autobusem, vlakem)
 
Osobnostní a sociální výchova
 
Výchova demokratického občana
 
Enviromentální výchova
Další náměty do výuky:
skládání origami
mozaiky
krájení dortu, pizzy
zlomkovnice
- umí řešit vizualizované úlohy se zlomky typu 1/n pro malá n.                                                                                                         
· kmenové zlomky v kontextu části (počtu, veličiny včetně času, úsečky, rovinného obrazce)
 
· vyjádří celek z jeho dané poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny
- nabývá zkušeností relací na zlomcích a operací se zlomky
 
- má vytvořenou představu záporného čísla jako adresy, rozumí sémantickým reprezentacím pojmů záporné číslo, kmenový zlomek, procento, desetinné číslo
 
- osvojuje si římské číslice
· řešení a tvorba slovních úloh k určování poloviny, čtvrtiny, třetiny, pětiny, desetiny z celku
 
 
- celá čísla, přepis rovnic do různých prostředí, řešení rovnic a soustavy rovnic, argumentace
 
 
 
- římské číslice, abakus
 

 
1. stupeň       Ročník: pátý

Dílčí výstupy
Učivo
Tematické okruhy průřezového tématu
Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky
Žák:
 
 
 
Osvojuje si římské číslice a seznamuje se s jinými číselnými soustavami.
 
Řeší jednoduché rovnice. Umí řešit pomocí modelů úlohy se závorkami v oboru celých čísel.
 
Provádí operace se zlomky se jmenovateli 2, 3, 4, 5, 10. Rozumí číslu se dvěma desetinnými místy v některých sémantických kontextech a umí s ním operovat.
 
Buduje řešitelské strategie založené na použití simplifikace, izomorfismu, zobecnění a substituce
 
Vytváří projekty orientované ke statistice. V některých situacích umí použít písmeno ve funkci čísla.
 
Zapisuje proces, tvoří program pro jednoparametrickou situaci.
Počítá v některých jiných číselných soustavách.
 
Využití aritmetických operací k modelování situací a procesů v prostředích
a)      sémantických: autobus, krokování, děda Lesoň
b)      strukturálních: součtové trojúhelníky, násobilkové obdélníky, hadi, pavučiny, stovková tabulka, algebrogramy, indické násobení.
 
Závislosti v různých prostředích aritmetických (sémantických i strukturálních).
 
Propedeutika statistiky a pravděpodobnosti. Průměr.
 
 
Výchova k myšlení v globálních a evropských souvislostech – Evropa a svět nás zajímá (zážitky a zkušenosti z Evropy a světa – cestujeme letadlem, lodí, autobusem, vlakem)
 
Osobnostní a sociální výchova
 
Výchova demokratického občana
 
Enviromentální výchova
Jiné znakové systémy.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


[1] Všechny uvedené typy textů jsou přiměřené úrovni A1 a odpovídají věkové kategorii žáků. Jsou zde uvedeny takové typy textů, které se týkají specifických komunikačních situací. Základní typy textů, které jsou obsaženy v indikátorech, např. otázka, odpověď, dialog, zde uvedeny nejsou. S těmito typy textů se operuje ve větné skladbě, proto se mohou také objevit v jazykových prostředcích.