Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tělesná výchova - 1. období

1. 9. 2011

 

 
 

Vzdělávací oblast :
Vyučovací předmět :

 
Charakteristika předmětu
 
V předmětu Tělesná výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, oboru Tělesná výchova
Předmět Tělesná výchova jako součást komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví směřuje na jedné straně k poznání vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své zdatnosti a řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu života. Předpokladem pro osvojování pohybových dovedností je v základním vzdělávání žákův prožitek z pohybu a z komunikace při pohybu, dobře zvládnutá dovednost pak zpětně kvalitu jeho prožitku umocňuje.
Charakteristické pro pohybové vzdělávání je rozpoznávání a rozvíjení pohybového nadání, které předpokládá diferenciaci činností i hodnocení výkonů žáků. Neméně důležité je odhalování zdravotních oslabení žáků a jejich korekce v běžných i specifických formách pohybového učení - v povinné tělesné výchově, případně ve zdravotní tělesné výchově. Proto se nedílnou součástí tělesné výchovy stávají korektivní a speciální vyrovnávací cvičení, která jsou podle potřeby preventivně využívána v hodinách tělesné výchovy pro všechny žáky nebo jsou zadávána žákům se zdravotním oslabením místo činností, které jsou kontraindikací jejich oslabení. Příležitostí pro pozitivní hodnocení bez ohledu na míru pohybového nadání je vyrovnávání žáka s přiměřenou zátěží, nutnou k dosažení efektu superkompenzace jako způsobu zvyšování výkonnosti a odolnosti organizmu při sportovním i pracovním výkonu.
(Princip „diskomfortem ke komfortu“ přináší rekreační efekt endorfinů)


Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
1.      poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
2.      pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů
3.      poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí
4.      získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje
5.      využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví
6.      propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd.
7.      chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu pro výběr partnera i profesní dráhy, pro uplatnění ve společnosti atd.
8.      aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci


 
Motivace: Zdravé kompetice
                  Získávání endorfinů překonáváním přiměřených překážek
                  Pozitivní vzory a možnost vlastního porovnání při zlepšení
 
Formy:      Práce ve dvojicích
      Skupinové vyučování
      Samostatné plnění kultivačního programu
      Příprava na okruh soutěží CVČ města a AŠSK-ČR(garance MŠMT)
 
 
Výuka tělesné výchovy společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a zdraví přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:
 
Kompetence k učení: Učitel ji vytváří zejména v oblasti motorického učení algoritmizací nácviku pohybových dovedností v rozsahu vybraného učiva.Učitel vede žáky k práci ve dvojicích dle systému „každý žák cvičencem i cvičitelem“.
 
Kompetence k řešení problémů: Učitel využívá disproporcí mezi okamžitou a očekávanou úrovní R.S.O.V.* a řeší s žáky dle nabídky variant vlastním výběrem možnosti a racionální přizpůsobením pohybového režimu i mimo hodiny TV.
 
Kompetence komunikativní: Zpětnovazební komunikací mezi žákem a učitelem,která pomáhá vnímat a předávat jednoznačné informace. Komunikace, nutná ke splnění pohybového úkolu žáka či skupiny,vede k výběru použitelných slovních i mimoslovních signálů a sdělení.
 
Kompetence sociální a personální: Žák střídá různé role ve dvojici i ve skupině v rámci svých možností.Respektuje vazbu mezi úrovní schopností a dovedností a hierarchií skupiny.Je srozuměn s tím,že vynaložené úsilí může znamenat posun pozice v družstvu. Akceptuje roli odpovídající svým možnostem a snaží se ocenit spektrum ostatních členů v jejich rolích za pomoci učitele.
 
Kompetence občanské: Učitel vede žáky ke schopnosti domluvy a respektováním individuálních odlišností při hledání toho, co lze na sobě i na druhých pozitivně hodnotit. Pocit a smysl týmového ducha i vlastní sebeúcty je přenosný ze sportu do společenské a pracovní sféry.
 
Kompetence pracovní: Učitel pomáhá žákům k překonávání přiměřené míry psychického i fyzického diskomfortu s ohledem na individuelní parametry.
2.     Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu
 
OSV Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní rozvoj
OSV 1             Rozvoj schopnosti poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium
OSV 2             Sebepoznání a sebepojetí: informace o mé osobě
OSV 3             Seberegulace a sebeorganizace: regulace vlastního chování
OSV 4              Psychohygiena: sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích, dobrá organizace času, dovednosti zvládání
stresových situací, hledání pomoci při potížích.
Sociální rozvoj
OSV 6             Poznávání lidí: vzájemné poznávání se ve skupině/ třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech.
OSV 8                         Komunikace: cvičení pozorování a empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro verbální i neverbální sdělování ( technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním sdělování), specifické komunikační dovednosti; dialog; komunikace v různých situacích; efektivní strategie: asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci
Morální rozvoj
OSV 10                      Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: problémy v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu, problémy v seberegulaci
VDO   Výchova demokratického občana
VDO 1                        Občanská společnost a škola
MeV   Mediální výchova-
MeV 1             Kritické předávání a sledování mediálních sdělení.


 
Učební plán předmětu TV v souladu s učebním plánem školy  
 
 
 

ročník
1.
2.
3.
4.
5.
celkem
 
2
2
2
2
2
10

 
 


Vzdělávací obsah předmětu v 1. ročníku
 

Vyučovací předmět :
Období – ročník :
1.období 1. ročník

 
Očekávané výstupy předmětu-jsou dosahovány dle možností žáků v průběhu 1.-3.ročníku a učivo se liší pouze mírou nároků a zátěže.
Kopíruje TV výstupy režimově zařazené již v MŠ.
Na konci 1. období základního vzdělávání žák:
1.      spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
2.      zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
3.      spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích
4.      uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy
5.      reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci
 
Cílové zaměření předmětu v 1. ročníku ZV:
 
·         Vzdělávání v předmětu směřuje k:
·         Získání dobrého pocitu na základě řízeného i spontánního pohybu jak ve skupině,tak i v samostatné činnosti.
·         Nácviku jednodušších pohybových dovedností.
·         Průpravě pro složitější pohybové dovednosti jednotlivce a pro řešení některých herních činností družstva.
·         Nácviku rozvoje obratnosti a rychlosti - zejména reakční.
·         Poznávání souvislosti mezi zaměřením pohybového režimu a změnou pohybových schopností.
·         Přípravě na testování pohybových schopností R.(rychlost) S.(síla) O.(obratnost) V.(vytrvalost)
·         Sebezáchovným dovednostem jako je zvládnutí vlastní váhy(šplh) a zvládnutí sebezáchrany plaváním.(dtto rychlý i vytrvalý běh a pády)


 

Očekávané výstupy
Učivo
Průřezové téma
OVO 1: spojuje pravidelnou každo-denní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
DV: začíná chápat smysl pohybu pro zdraví a dobrý pocit.
Nevyhýbá se pohybové zátěži.
Informace o bezpečnosti a hygieně.
Vedený pohybový režim ve cvičební
jednotce.
Vhodné rozcvičení, zátěžové a kom-penzační cviky.
OSV 3: Seberegulace a sebeorgani-zace
OSV 4: Psychohygiena
OVO 2: zvládá v souladu s indivi-duálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení.
DV: žák prochází fázemi motorického učení jednodušších sportovních a pohybových dovedností dle vlast-ních dispozic.
Hod, běh, skok – atletická průprava
Cvičení s náčiním, na přizpůsobeném nářadí (překážky).
Akrobatická průprava, závody a soutěže družstev (jako motivace)
OSV 1: Rozvoj schopnosti poznávání
OVO 3: spolupracuje při jednodu-chých týmových pohybových činno-stech a soutěžích.
DV: žáci se podle možností podílejí na činnosti skupin a nacházejí svou roli v týmu.
Drobné hry, úpoly, závody družstev, upravené vybíjená, vybrané hry, úvod do HČJ.
VDO 1: Občanská společnost a  škola
OVO 4: uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybo-vých činnostech ve známých prosto-rech školy
DV: nosí cvičební úbor a obuv, rozu-mí smyslu dodržování“ pravidel hry, učí se rozcvičit a používat kompen-zační cviky.
Informace o možném ohrožení při porušení pravidel chování v šatně i během cvičení. Průpravné a přímivé cviky.
 
OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí
VDO 1: Občanská společnost a škola
OVO 5: reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci
DV: učí se vnímat pokyny různých forem, orientuje se dle signálů při
různých činnostech
Smluvené signály,
povely,názvosloví jednoduchých
cviků.
Organizace průpravy a profilových
činností.
OSV 8: Komunikace
 
Podle možností organizovat mezitřídní soutěže pro VŠECHNY a účastnit se akcí CVČ a ASPV-ČR
 

 
Poznámka :    OVO ve ŠVP se rovná OVP
 

 

 

 
 
Vzdělávací obsah předmětu v 2. ročníku
 

Vyučovací předmět :
Období – ročník :
1.období - 2. ročník

 
Očekávané výstupy předmětu-jsou dosahovány dle možností žáků v průběhu 1.-3.ročníku a učivo se liší pouze mírou nároků a zátěže.
Kopíruje TV výstupy režimově zařazené již v MŠ.
Na konci 1. období základního vzdělávání žák:
1.      spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
2.      zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
3.      spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích
4.      uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy
5.      reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci
 
Cílové zaměření předmětu v 2. ročníku ZV:
 
·         Vzdělávání v předmětu směřuje k:
·         Získání dobrého pocitu na základě řízeného i spontánního pohybu jak ve skupině,tak i v samostatné činnosti.
·         Nácviku jednodušších pohybových dovedností.
·         Průpravě pro složitější pohybové dovednosti jednotlivce a pro řešení některých herních činností družstva.
·         Nácviku rozvoje obratnosti a rychlosti - zejména reakční.
·         Poznávání souvislosti mezi zaměřením pohybového režimu a změnou pohybových schopností.
·         Přípravě na testování pohybových schopností R.(rychlost) S.(síla) O.(obratnost) V.(vytrvalost)
·         Sebezáchovným dovednostem jako je zvládnutí vlastní váhy(šplh) a zvládnutí sebezáchrany plaváním.(dtto rychlý i vytrvalý běh a pády)


 

Očekávané výstupy
Učivo
Průřezové téma
OVO 1: spojuje pravidelnou každo-denní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
DV: začíná chápat smysl pohybu pro zdraví a dobrý pocit.
Nevyhýbá se pohybové zátěži.
Informace o bezpečnosti a hygieně.
Vedený pohybový režim ve cvičební
jednotce.
Vhodné rozcvičení, zátěžové a kom-penzační cviky.
OSV 3: Seberegulace a sebeorgani-zace
OSV 4: Psychohygiena
OVO 2: zvládá v souladu s indivi-duálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení.
DV: žák prochází fázemi motorického učení jednodušších sportovních a pohybových dovedností dle vlast-ních dispozic.
Hod, běh, skok – atletická průprava
Cvičení s náčiním, na přizpůsobeném nářadí (překážky).
Akrobatická průprava, závody a soutěže družstev (jako motivace)
OSV 1: Rozvoj schopnosti poznávání
OVO 3: spolupracuje při jednodu-chých týmových pohybových činno-stech a soutěžích.
DV: žáci se podle možností podílejí na činnosti skupin a nacházejí svou roli v týmu.
Drobné hry, úpoly, závody družstev, upravené vybíjená, vybrané hry, úvod do HČJ.
VDO 1: Občanská společnost a  škola
OVO 4: uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybo-vých činnostech ve známých prosto-rech školy
DV: nosí cvičební úbor a obuv, rozu-mí smyslu dodržování“ pravidel hry, učí se rozcvičit a používat kompen-zační cviky.
Informace o možném ohrožení při porušení pravidel chování v šatně i během cvičení. Průpravné a přímivé cviky.
 
OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí
VDO 1: Občanská společnost a škola
OVO 5: reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci
DV: učí se vnímat pokyny různých forem, orientuje se dle signálů při
různých činnostech
Smluvené signály,
povely,názvosloví jednoduchých
cviků.
Organizace průpravy a profilových
činností.
OSV 8: Komunikace
 
Podle možností organizovat mezitřídní soutěže pro VŠECHNY a účastnit se akcí CVČ a ASPV-ČR
 

 
Poznámka :    OVO ve ŠVP se rovná OVP
 
 
Vzdělávací obsah předmětu v 3. ročníku
 

Vyučovací předmět :
Období – ročník :
1.období 3. ročník

 
Očekávané výstupy předmětu-jsou dosahovány dle možností žáků v průběhu 3.ročníku a učivo se liší pouze mírou nároků a zátěže.
Kopíruje TV výstupy režimově zařazené již v MŠ.
Na konci 1. období základního vzdělávání žák:
1.      spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
2.      zvládá v souladu s individuálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení
3.      spolupracuje při jednoduchých týmových pohybových činnostech a soutěžích
4.      uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech ve známých prostorech školy
5.      reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci
 
Cílové zaměření předmětu v 3. ročníku ZV:
 
·         Vzdělávání v předmětu směřuje k:
·         Získání dobrého pocitu na základě řízeného i spontánního pohybu jak ve skupině, tak i v samostatné činnosti.
·         Nácviku jednodušších pohybových dovedností.
·         Průpravě pro složitější pohybové dovednosti jednotlivce a pro řešení některých herních činností družstva.
·         Nácviku rozvoje obratnosti a rychlosti - zejména reakční.
·         Poznávání souvislosti mezi zaměřením pohybového režimu a změnou pohybových schopností.
·         Přípravě na testování pohybových schopností R.(rychlost) S.(síla) O.(obratnost) V.(vytrvalost)
·         Sebezáchovným dovednostem jako je zvládnutí vlastní váhy(šplh) a zvládnutí sebezáchrany plaváním.(dtto rychlý i vytrvalý běh a pády)


 

Očekávané výstupy
Učivo
Průřezové téma
OVO 1: spojuje pravidelnou každo-denní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti
DV: začíná chápat smysl pohybu pro zdraví a dobrý pocit.
Nevyhýbá se pohybové zátěži.
Informace o bezpečnosti a hygieně.
Vedený pohybový režim ve cvičební
jednotce.
Vhodné rozcvičení, zátěžové a kom-penzační cviky.
OSV 3: Seberegulace a sebeorgani-zace
OSV 4: Psychohygiena
OVO 2: zvládá v souladu s indivi-duálními předpoklady jednoduché pohybové činnosti jednotlivce nebo činnosti prováděné ve skupině; usiluje o jejich zlepšení.
DV: žák prochází fázemi motorického učení jednodušších sportovních a pohybových dovedností dle vlast-ních dispozic.
Hod, běh, skok – atletická průprava
Cvičení s náčiním, na přizpůsobeném nářadí (překážky).
Akrobatická průprava, závody a soutěže družstev (jako motivace)
OSV 1: Rozvoj schopnosti poznávání
OVO 3: spolupracuje při jednodu-chých týmových pohybových činno-stech a soutěžích.
DV: žáci se podle možností podílejí na činnosti skupin a nacházejí svou roli v týmu.
Drobné hry, úpoly, závody družstev, upravené vybíjená, vybrané hry, úvod do HČJ.
VDO 1: Občanská společnost a  škola
OVO 4: uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybo-vých činnostech ve známých prosto-rech školy
DV: nosí cvičební úbor a obuv, rozu-mí smyslu dodržování“ pravidel hry, učí se rozcvičit a používat kompen-zační cviky.
Informace o možném ohrožení při porušení pravidel chování v šatně i během cvičení. Průpravné a přímivé cviky.
 
OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí
VDO 1: Občanská společnost a škola
OVO 5: reaguje na základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci
DV: učí se vnímat pokyny různých forem, orientuje se dle signálů při
různých činnostech
Smluvené signály,
povely,názvosloví jednoduchých
cviků.
Organizace průpravy a profilových
činností.
OSV 8: Komunikace
 
Podle možností organizovat mezitřídní soutěže pro VŠECHNY a účastnit se akcí CVČ a ASPV-ČR
 

 
Poznámka :    OVO ve ŠVP se rovná OVP