Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tělesná výchova - 2. období

1. 9. 2011
Vzdělávací obsah předmětu ve 4. ročníku
 

Vyučovací předmět :
Období – ročník :
2.období - 4. ročník

 
Očekávané výstupy předmětu, se v ročnících neliší. Jejich dosahování závisí na individuálních schopnostech žáků.
 
Na konci 2. období základního vzdělávání žák:
1.      podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
2.      zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
3.      zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her
4.      uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
5.      jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti
6.      jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
7.      užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení
8.      zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy
9.      změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky
10. orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace


Cílové zaměření předmětu ve 4. ročníku ZV
 
Vzdělávání v předmětu TV 4.ročník směřuje k:
 
·         Průpravě pro složitější pohybové dovednosti „profilových sportů“školy
·         Nácviku pohybových dovedností ve školních a mimoškolních soutěžích v netradičních disciplínách(CVČ-motivace)
·         Získávání dobrého pocitu na základě (s)plnění motivujících pohybových úkolů.
·         Nácviku rozvoje R.O.S-íly(užité k překonávání překážek a šplhu) a běžecké vytrvalosti.
·         Pochopení vztahu mezi cílenou zátěží a zlepšením pohybových schopností.
·         Wellnes-vnitřní motivaci nabídkou a vlastním výběrem pohybových(rekreačních)činností v některých hodinách.
·         Nácviku dovedností použitelných v krizových situacích sebeobrany a záchrany včetně plavání.
·         Vnímání estetiky a rytmizace pohybu a přípravě na hodnocení vlastního i pozorovaného sportovního výkonu.
·         Profil. činnosti- příklad: Atletický čtyřboj “Zdatné děti“, SG akrobacie: kotouly přeskoky, nářadí: překážky, trampolínka, šplh na tyči.
·         Vybíjené, přehazované, malé kopané,drobným hrám, a to včetně úpolových
·         Welnes nabídce.


 

Očekávané výstupy
Učivo
Průřezové téma
OVO 1: podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené čin-nosti; projevuje přiměřenou samo-statnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
DV: začíná chápat nutnost další pohybové zátěže mimo hodiny TV, pokud chce zlepšovat své schopnosti a dovednosti pro radost z pohybu, výkonu a zlepšení.
Průprava SG - akrobatický přeskok, hrazda.
Nácvik rozvoje R.S.O.V.
Atletika - sprint, skok, hod, vytrvalý běh
Rytmická cvičení (případně s hudbou)
OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí
OVO 2: zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, přede-vším v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
DV: rozumí smyslu průpravných a kompenzačních cvičení pro zdravi i techniku sportovní činnosti.
Přímivé cviky, kompenzační a rela-xační cvičení pro zahájení činnosti i pro ukončení-uklidnění.
Posilovací cykly.
OSV 3: Seberegulace a sebeorgani-zace
OVO 3: Zvládá v souladu s indivi-duálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří vari-anty osvojených pohybových her
DV: reaguje na odpor soupeře, zvládá jednoduché herní taktiky
Drobné hry - úpoly
Soutěže družstev
OSV 1: Rozvoj schopnosti poznávání
OVO 4: uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
DV: používá adekvátní cvičební úbor a obuv, dodržuje kázeň a pravidla hry - bezpečnost ve všech částech hodiny i přesunech a převlékání
Informace o bezpečnosti a hygieně
Význam pohybu pro zdraví.
Příprava organizmu před pohybovou
činností.
OSV –4: Psychohygiena
OVO 5: Jednoduše zhodnotí kvali-tu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti
DV: učí se rozlišit hodnotu výkonu spolužáků vzhledem k jejich dispo-zicím a při posuzování sebe se drží reality v míře sebezapřeníi při pre-zentaci výkonů.
Sportovní hry - HČJ vybíjené, HČD přehazované
Malá kopaná, hod na koš
Baterie testů - R.S.O.V.
OSV 6: Poznávání lidí
OVO 6: jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, po-zná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně re-aguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
DV: rozliší úmyslný a neúmyslný přestupek proti pravidlům a fair play
Pomáhá méně disponovaným a sám je schopen přijmout pomoc od dispo-novanějších
 
 
 
Míčové hry dle výběru
Wellnes nápň hodiny
Hokejbal, florbal
Inline
Turnaje “mistrů“
Pravidla her, závodů a soutěží.
VDO 1: Občanská společnost a škola
OVO 7: užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné náz-vosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení
 
DV: rozumí informaci popisující požadovanou činnost
Názvosloví osvojovaných
činností,smluvené povely,signály
Organizace prostoru a činnosti
ve známém prostředí.
„Úkolové“cvičení
 
OSV 8: Komunikace
OVO 8: zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy
 
DV: chápe organizační pokyny při hrách a soutěžích a je schopen je tlu-močit ostatním.
Minivybíjená
Přehazovaná v prostorech
zmenšených hřišť a zjednodušenými
pravidly
 
OSV 10: Řešení problémů a rozhodo-vací dovednost.
OVO 9: změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky
DV: dokáže reprodukovat vlastní naměřené výkony a pomáhá měřit výkony spolužáků.
Testy HČJ
Atl.testy,měření R.S.O.V.
Šplh
Kondiční testy
VDO 1:
OVO 10: orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
DV: použije informace pro vlastní zlepšování výkonu i pro motivaci třídního družstva při soutěžích,
Vybrané míčové hry jako příprava
na reprezentaci třídy a školy
Minisestava SG
Šplh na čas
Atletický čtyřboj
štafeta
MeV 1

 
 
Poznámka :    OVO ve ŠVP se rovná OVP
 
 
 
Vzdělávací obsah předmětu v 5. ročníku
 

Vyučovací předmět :
Období – ročník :
2.období - 5. ročník

 
Očekávané výstupy předmětu, se v ročnících neliší. Jejich dosahování závisí na individuálních schopnostech žáků.
 
Na konci 2. období základního vzdělávání žák:
1.      podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené činnosti; projevuje přiměřenou samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
2.      zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, především v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
3.      zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří varianty osvojených pohybových her
4.      uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
5.      jednoduše zhodnotí kvalitu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti
6.      jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
7.      užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné názvosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení
8.      zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy
9.      změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky
10. orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace


Cílové zaměření předmětu v 5. ročníku ZV
 
Vzdělávání v předmětu TV 5.ročník směřuje k:
 
·         Průpravě pro složitější pohybové dovednosti „profilových sportů“školy
·         Nácviku pohybových dovedností ve školních a mimoškolních soutěžích v netradičních disciplínách(CVČ-motivace)
·         Získávání dobrého pocitu na základě (s)plnění motivujících pohybových úkolů.
·         Nácviku rozvoje R.O.S-íly(užité k překonávání překážek a šplhu) a běžecké vytrvalosti.
·         Pochopení vztahu mezi cílenou zátěží a zlepšením pohybových schopností.
·         Wellnes-vnitřní motivaci nabídkou a vlastním výběrem pohybových(rekreačních)činností v některých hodinách.
·         Nácviku dovedností použitelných v krizových situacích sebeobrany a záchrany včetně plavání.
·         Vnímání estetiky a rytmizace pohybu a přípravě na hodnocení vlastního i pozorovaného sportovního výkonu.
·         Profil. činnosti- příklad: Atletický čtyřboj “Zdatné děti“, SG akrobacie: kotouly přeskoky, nářadí: překážky, trampolínka, šplh na tyči.
·         Vybíjené, přehazované, malé kopané,drobným hrám, a to včetně úpolových
·         Welnes nabídce.


 

Očekávané výstupy
Učivo
Průřezové téma
OVO 1: podílí se na realizaci pravidelného pohybového režimu; uplatňuje kondičně zaměřené čin-nosti; projevuje přiměřenou samo-statnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti
DV: začíná chápat nutnost další pohybové zátěže mimo hodiny TV, pokud chce zlepšovat své schopnosti a dovednosti pro radost z pohybu, výkonu a zlepšení.
Průprava SG - akrobatický přeskok, hrazda.
Nácvik rozvoje R.S.O.V.
Atletika - sprint, skok, hod, vytrvalý běh
Rytmická cvičení (případně s hudbou)
OSV 2: Sebepoznání a sebepojetí
OVO 2: zařazuje do pohybového režimu korektivní cvičení, přede-vším v souvislosti s jednostrannou zátěží nebo vlastním svalovým oslabením
DV: rozumí smyslu průpravných a kompenzačních cvičení pro zdravi i techniku sportovní činnosti.
Přímivé cviky, kompenzační a rela-xační cvičení pro zahájení činnosti i pro ukončení-uklidnění.
Posilovací cykly.
OSV 3: Seberegulace a sebeorgani-zace
OVO 3: Zvládá v souladu s indivi-duálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti; vytváří vari-anty osvojených pohybových her
DV: reaguje na odpor soupeře, zvládá jednoduché herní taktiky
Drobné hry - úpoly
Soutěže družstev
OSV 1: Rozvoj schopnosti poznávání
OVO 4: uplatňuje pravidla hygieny a bezpečného chování v běžném sportovním prostředí; adekvátně reaguje v situaci úrazu spolužáka
DV: používá adekvátní cvičební úbor a obuv, dodržuje kázeň a pravidla hry - bezpečnost ve všech částech hodiny i přesunech a převlékání
Informace o bezpečnosti a hygieně
Význam pohybu pro zdraví.
Příprava organizmu před pohybovou
činností.
OSV –4: Psychohygiena
OVO 5: Jednoduše zhodnotí kvali-tu pohybové činnosti spolužáka a reaguje na pokyny k vlastnímu provedení pohybové činnosti
DV: učí se rozlišit hodnotu výkonu spolužáků vzhledem k jejich dispo-zicím a při posuzování sebe se drží reality v míře sebezapřeníi při pre-zentaci výkonů.
Sportovní hry - HČJ vybíjené, HČD přehazované
Malá kopaná, hod na koš
Baterie testů - R.S.O.V.
OSV 6: Poznávání lidí
OVO 6: jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, po-zná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně re-aguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
DV: rozliší úmyslný a neúmyslný přestupek proti pravidlům a fair play
Pomáhá méně disponovaným a sám je schopen přijmout pomoc od dispo-novanějších
 
 
 
Míčové hry dle výběru
Wellnes nápň hodiny
Hokejbal, florbal
Inline
Turnaje “mistrů“
Pravidla her, závodů a soutěží.
VDO 1: Občanská společnost a škola
OVO 7: užívá při pohybové činnosti základní osvojované tělocvičné náz-vosloví; cvičí podle jednoduchého nákresu, popisu cvičení
 
DV: rozumí informaci popisující požadovanou činnost
Názvosloví osvojovaných
činností,smluvené povely,signály
Organizace prostoru a činnosti
ve známém prostředí.
„Úkolové“cvičení
 
OSV 8: Komunikace
OVO 8: zorganizuje nenáročné pohybové činnosti a soutěže na úrovni třídy
 
DV: chápe organizační pokyny při hrách a soutěžích a je schopen je tlu-močit ostatním.
Minivybíjená
Přehazovaná v prostorech
zmenšených hřišť a zjednodušenými
pravidly
 
OSV 10: Řešení problémů a rozhodo-vací dovednost.
OVO 9: změří základní pohybové výkony a porovná je s předchozími výsledky
DV: dokáže reprodukovat vlastní naměřené výkony a pomáhá měřit výkony spolužáků.
Testy HČJ
Atl.testy,měření R.S.O.V.
Šplh
Kondiční testy
VDO 1:
OVO 10: orientuje se v informačních zdrojích o pohybových aktivitách a sportovních akcích ve škole i v místě bydliště; samostatně získá potřebné informace
DV: použije informace pro vlastní zlepšování výkonu i pro motivaci třídního družstva při soutěžích,
Vybrané míčové hry jako příprava
na reprezentaci třídy a školy
Minisestava SG
Šplh na čas
Atletický čtyřboj
štafeta
MeV 1

 
 
Poznámka :    OVO ve ŠVP se rovná OVP
 
 
 
 
 
 


* „ R.S.O.V.“ (Rychlost, Síla, Obratnost, Vytrvalost) jsou schopnosti nutné jak pro sportovní, tak pro pracovní výkon a při psychické zátěži je jejich rozvoj důležitým kompenzačním prvkem. Toto pochopení a „zvnitřnění“ je úspěchem společné práce žáka a učitele.