Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pracovní činnosti

1. 9. 2011

 

 
 

Vzdělávací oblast :
Vyučovací předmět :

 
Charakteristika předmětu
Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků.
Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých podobách a širších souvislostech.
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti žáků.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je na 1. stupni rozdělen na čtyři tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů, které jsou pro školu povinné.
Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům (tedy chlapcům i dívkám bez rozdílu). Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Proto je vhodné zařazovat do vzdělávání žáků co největší počet tematických okruhů.
 
 
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vedeme žáka k:
3         pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných výsledků práce;
4         osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě;
5         vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního výsledku;
6         poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka
7         autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí;
8         chápání práce a pracovní činnosti jako příležitosti k seberealizaci;
9         orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci.
 
 
Výuka předmětu „Člověk a svět práce“ přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:
Kompetence k učení: žáka vedeme vedeme: 
·         k poznávání základního smyslu a cílů, postupně si vytváří pozitivní vztah k aktivnímu zapojení do praktických činností;
·         k pochopení základních informací, k jejich vyhledávání a třídění;
·         k samostatnému tvůrčímu projevu, k posuzování výsledků své práce i práce skupiny.
Kompetence k řešení problémů: vedeme žáka k:
·         vnímání problémové situace, k rozpoznání a pochopení daného problému;
·         k využívání získaných vědomostí a dovedností, k objevování různých variant řešení;
·         k volbě správných řešení problémů;
·         k získávání osvědčených postupů při aplikaci nových problémových situací;
·         ke kritickému myšlení a schopnosti uvážlivých rozhodnutí.
Kompetence komunikativní: vedeme žáka k:
·         porozumění obrazových matriálů, běžně používaných gest;
·         rozvoji komunikačních prostředků na dané věkové úrovni;
·         možnostem účinného využívání informačních a komunikačních prostředků a technologie.
Kompetence sociální a personální: vedeme žáka k:
·         aktivní spolupráci ve skupině;
·         postupnému vytváření kladného vztahu k různým pracovním činnostem, které pozitivně ovlivňují kvalitu společné práce;
·         potřebě efektivní spolupráce s druhými při řešení daného problému;
·         podpoře sebedůvěry, sebeuspokojení a sebeúcty;
·         upevňování dobrých mezilidských vztahů.
Kompetence občanské: vedeme žáka k:
·         základnímu pochopení principu práva a povinnosti ve škole i mimo školu;
·         pochopení základních ekologických souvislostí;
·         respektování požadavků na kvalitní životní prostředí;
·         zájmu o ochranu svého zdraví.
 
Kompetence pracovní: vedeme žáka k:
·         bezpečnému používání materiálů, nástrojů a vybavení;
·         dodržování vymezených pravidel;
·         pozitivnímu přístupu k výsledkům pracovní činnosti;
·         zájmu o rozvíjení své manuální zručnosti.
 
2.     Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu                            
 
OSV    Osobnostní a sociální výchova
                        Osobnostní rozvoj
OSV 1             Rozvoj schopnosti poznávání: cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovednosti zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium.
OSV 2              Sebepoznání a sebepojetí: já jako zdroj informací o sobě, moje tělo, moje psychika.
OSV 3              Seberegulace a sebeorganizace: cvičení sebekontroly, sebeovládání, organizace vlastního času, plánování učení a studia.
OSV 4               Psychohygiena: sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích, dovednosti zvládání stresových situací, hledání pomoci při potížích
OSV 5               Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality)
 
EV      environmentální výchova
EV 1                Ekosystémy
EV 2                Základní podmínky života
EV 3                Lidské aktivity a problémy životního prostředí
EV 4                Vztah člověka k prostředí
 
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností :
·          rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy
·          rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí
·          vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování
·          poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí
·          ukazuje modelové příklady jednání z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje žádoucích i nežádoucích
·          napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní a regionální úrovni
·          učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů
·          učí komunikovat o problémech životního prostředí
 
V oblasti postojů a hodnot :
·          utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti
·          přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty
·          vede k odpovědnosti ve vztahu k ochraně přírody a přírodních zdrojů
·          podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí
·          přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí
·          vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí
·          vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví
 
 
 
 

ročník
1.
2.
3.
4.
5.
celkem
počet hodin
1
1
1
1
1
5