Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přírodověda

 

 
 

Vzdělávací oblast :
Vyučovací předmět :

 
Charakteristika předmětu
 
V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických okruzích: Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví.
 
Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují se vzdálenějšími jevy a se složitějšími ději. Učí se vnímat krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozoruje a přemýšlí o nich. Podmínkou úspěšného vzdělávání v této oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací. Propojením této oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností pomáhá žákovi zvládat nové životní situace, upevňovat pracovní a režimové návyky.
 
Na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí chápou organizaci života v rodině, ve škole, obci a ve společnosti. Různé činnosti a úkoly by měly probudit kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet vztah k naší zemi. Seznamují se s problémy, které provázejí soužití lidí, celé společnosti nebo i globální problémy.
Žáci poznávají, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase.
Poznávají planetu Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život.
Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé a neživé přírody. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat, hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.
Dále poznávají člověka jako živou bytost, která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají, jak se člověk vyvíjí a co je pro člověka vhodné či nevhodné. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech i o bezpečném chování v různých životních situacích. Uvědomují si svoji odpovědnost za své zdraví i za zdraví jiných lidí.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
·         utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
·         orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných a kulturních informací
·         rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
·         poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů
·         samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)
·         utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně
·         přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
·         objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
·         poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých
Cíle v oblasti postojů:
·         pozitivní vztah k ochraně přírody a životního prostředí
·         negativní vztah ke kouření, alkoholu, drogám, násilí a bezohlednosti mezi lidmi
·         technika musí člověku sloužit, ne ho ovládat.Člověk je odpovědný za techniku
·         při práci odpovídám za bezpečnost svou i svých spolupracovníků
·         planeta Země je nepatrnou součástí vesmíru, která je značně ohrožena současným způsobem rozvoje civilizace
Cíle v oblasti dovedností a schopností:
·         poznávat domácí zvířata, některé typické rostliny a živočichy volně žijící
·         poznávat nejběžnější nerosty a horniny vyskytující se v regionu
·         popsat známého živočicha, nalézt jeho zobrazení v atlasu, totéž u  známých rostlin
·         změřit teplotu těla, přivolat pomoc, přiložit obvaz, uložit raněného do stabilizované polohy
·         měřit délku, hmotnost, objem, čas, teplotu
·         zaznamenat jednoduchá pozorování, zpracovat údaje do tabulky, pořídit jednoduchý nákres
·         pozorovat lupou
·         určit živočicha či rostliny s použitím atlasu
·         v přiměřené míře třídit informace
·         účastnit se práce ve skupině, vyřešit dílčí úkol, spolupracovat s ostatními
·         používat základní úkony první pomoci
·         sestavit podle návodu jednoduchý pokus, elektrický obvod
 
 
Výuka Přírodovědy společně s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět přispívá k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka takto:
Kompetence k učení:
·         učitel vede žáky k zakládání pokusů a tím žák pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti.
·         učitel nabízí různé zdroje informací a tím vede žáka k vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů informací (encyklopedie, přírodovědné knihy a časopisy)
·         učitel jasně, stručně, srozumitelně a v souvislostech provádí výklad a tím vede žáka k užívání  obecně platných termínů, znaků a symbolů, uvádí věci do souvislostí
Kompetence k řešení problémů: 
·         učitel nabízí problémové úkoly, objasňuje více druhů řešení a tím vede žáka řešit problémy, volit vhodné způsoby řešení, užívat při řešení problému empirické a logické postupy, tyto postupy prakticky ověřuje
·         učitel společně s žáky vytváří pravidla a kritéria hodnocení a tím umožňuje žákovi sledovat vlastní pokrok při zdolávání problémů
Kompetence komunikativní:
·         učitel nabízí různé texty a záznamy, audio i videotechniku a tím umožňuje žákovi porozumět různým typům textů a záznamů, obrazového materiálu 
·         učitel poskytuje žákovi informační a komunikační prostředky a technologie a tím vede žáka k efektivnímu využívání těchto prostředků pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
Kompetence sociální a personální:
·         učitel umožňuje žákům podílet se na vytváření pravidel práce v týmu a tím se žák učí spolupracovat ve skupině a respektovat daná pravidla, učitel poskytuje žákům prostor pro skupinovou práci a kooperativní učení a tím učí žáky podílet se na příjemné atmosféře v týmu
·         učitel je žákům rádcem a tím vede žáka k tomu, že žák umí v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat
·         učitel umožňuje žákům klást otázky a tím žák přispívá k diskusi v malé skupině, cítí potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení problémů


Kompetence občanské:
·         učitel uznává možnost volby při rozhodování a tím umožňuje žákovi rozhodovat se podle dané situace, poskytovat účinnou pomoc dle svých možností
·         učitel umožňuje dávat věci, jevy do souvislostí a vede žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí a tím se žák učí chápat základní ekologické souvislosti, znát požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhodovat se v zájmu podpory a ochrany zdraví
Kompetence pracovní:
·         učitel poskytuje žákům různé nástroje a pomůcky a tím vede žáka k používání materiálů, nástrojů a vybavení a dodržování vymezených pravidel
·         učitel předkládá různá rizika a následky nejen ve vztahu k lidem, ale i k přírodě a tím vede žáka k zodpovědnému přístupu k výsledkům pracovní činnosti i z hlediska ochrany svého zdraví a zdraví druhých, i z hlediska ochrany životního prostředí
 
2.     Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu                            
 
OSV          Osobnostní a sociální výchova:
Osobnostní rozvoj
OSV 1:            Rozvoj schopností poznání: cvičení smyslového vnímání, vzornosti a soustředění, řešení problémů
OSV 2              Sebepoznání a sebepojetí: moje tělo, co o sobě vím a co ne, můj vztah ke mně samému, moje vztahy k druhým lidem
OSV 3              Seberegulace a sebeorganizace: organizace vlastního času, plánování učení
OSV 4              Psychohygiena: dobrá organizace času, rozumové zpracování problému, hledání pomoci při potížích
OSV 5              Kreativita: nápady, originalita, tvořivost
                        Sociální rozvoj
OSV 6              Poznávání lidí: vzájemné poznávání ve třídě
OSV 7              Mezilidské vztahy: chování podporující dobré vztahy, respektování, podpora, pomoc
OSV 8              Komunikace: řeč předmětů a prostředí vytvářeného člověkem, pravda, lež a předstírání v komunikace, komunikace v různých situacích
OSV 9              Kooperace: rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro kooperaci
            Morální rozvoj
OSV 10            Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů
OSV 11            Hodnoty, postoje, praktická etika: vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, pomáhající chování


VDO               Výchova demokratického občana:
VDO 2             Občan, občanská společnost a stát: přijímat odpovědnost za své postoje a činy (zejména v ochraně životního prostředí)
MkV               Multikulturní výchova
MkV 2              Lidské vztahy: právo všech lidí žít společně a podílet se na spolupráci, uplatňování principu slušného chování (základní morální hodnoty)
EV                  Environmentální výchova:
EV 1                Ekosystémy: les, pole, vodní zdroje, lidské sídlo, kulturní krajina
EV 2                Základní podmínky života: voda, ovzduší, půda, ochrana biologických druhů, energie, přírodní zdroje,
EV 3           Lidské aktivity a problémy životního prostředí: doprava a životní prostředí, vlivy průmyslu na prostředí, odpady a hospodaření s odpady, ochrana přírody, změny v krajině
EV 4                Vztah člověka k prostředí: naše obec, náš životní styl, prostředí a zdraví,
MV: Mediální výchova:
MV 1               Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: hledání rozdílů mezi různými druhy sdělení, chápání podstaty mediálního sdělení
MV 2               Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality: vztah mediálního sdělení a sociální zkušenosti, identifikace společensky významných hodnot
MV 3               Vnímání autora mediálních sdělení: identifikování postojů a názorů autora v mediovaném sdělení, výrazové prostředky
MV 4               Fungování a vliv médií ve společnosti: vliv a role médií v každodenním životě,