Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přírodověda - 5. ročník

 

 

Vyučovací předmět :
Období – ročník :
2.období – 5. ročník
Počet hodin :
2

 
Učivo
 
rodina –postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání
soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie; obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný „evropský dům“
chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování,ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům
právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů a majetku včetně nároku na reklamaci, soukromého vlastnictví, duševních hodnot
vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení; banka jako správce peněz, úspory, půjčky
kultura – podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura
základní globální problémy – významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí
rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi
lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince
péče o zdraví– zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim, nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů, první pomoc, při drobných poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena –
partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka sexuality
návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, odmítání návykových látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií
osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek; bezpečné chování v silničním provozu, dopravní značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v médiích,
přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku
mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém
 
 
 
 
 
vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)
rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení
rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy
poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)
MÍSTO, KDE ŽIJEME
1.      určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu
2.      určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
3.      rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
4.      vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
5.      zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
6.      rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam
LIDÉ KOLEM NÁS
7.      vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, obci
8.      rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky
9.      rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
10. orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze v běžných situacích
11. poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)
LIDÉ A ČAS
12. pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
13. využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
14. rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
15. srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
16. objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
ROZMANITOST PŘÍRODY
17. objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka
18. vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období
19. zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
20. porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
21. zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
22. založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
23. využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
24. rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narozen
25. účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
26. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události 
27. předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
28. uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
29. ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
30. uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku
 
Tématické okruhy Přírodovědy v 5. ročníku:
1.      Země: postavení Země ve vesmíru, Slunce, planety, hvězdy, základní seznámení s magnetickou a gravitační silou, pohyby Země, střídání dne a noci, letní a zimní den
2.      neživá příroda: některé důležité nerosty a horniny, jejich zvětrávání, hospodářské využití, horniny a nerosty v regionu, neobnovitelné přírodní zdroje
3.      půda: její význam, druhy, využívání, zúrodňování, ochrana
4.      zkoumání látek: experimenty s porovnáváním tvarů, velikostí, vlastností látek skupenstvím, jednoduché třídění látek
5.      věda a lidské poznání: věda jako projev lidského ducha a vůle i jako zdroj pokroku, její naděje i rizika
6.      živá příroda: pozorování, určování a základní třídění rostlin (semenné, výtrusné, houby, mikroorganismy - na příkladech), pozorování,určování a základní třídění živočichů obratlovci, bezobratlí - příklady
7.      přírodní společenstva: (louka, pole, les, rybník) potravní řetězce a pyramidy, rovnováha v přírodě
8.      člověk: stavba lidského těla, kostra, vnitřní a smyslové orgány, správná životospráva, zodpovědnost za své zdraví, původ jedince a druhu, etapy života
Vzdělávání v předmětu Přírodověda ve 5. ročníkusměřuje k tomu, že žák:
·          získané pracovní návyky používá v jednoduché samostatné i týmové spolupráci
·          pojmenovává a zapisuje pozorované skutečnosti ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
·          si utváří ohleduplné chování člověka a společnosti k přírodě a  hledá možnosti aktivního uplatnění při jejich ochraně
·          se přirozeně vyjadřuje o pozitivních citech ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
·          objevuje a poznává všechno, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
·          poznává podstatu zdraví i příčin nemocí, upevňuje prevenci své chování vůči sobě samému svému okolí
 

Očekávané výstupy
Učivo
Průřezové téma
OVO 2: určí světové strany v přírodě i podle mapy, řídí se podle zásad bez-pečného pohybu a pobytu v přírodě
DV: rozlišuje světové strany na mapě i glóbu
DV: přiřadí světové strany na mapě, zorientuje mapu v přírodě, podle mapy a orientačních bodů se pohy-buje v terénu
DV: zná a uplatňuje zásady bezpeč-ného pohybu a pobytu v přírodě
DV: zná zásady poskytnutí první po-moci, ví jak poskytnout první pomoc
Česká republika
Orientační body a linie
Mapa
Lidské tělo
První pomoc
OSV 1: dovednost zapamatování si
OSV 2: moje tělo,moje psychika
OSV 9: řešení konfliktů, dovednosti pro kooperaci
VDO 1: demokratické vztahy
OVO 3: vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách na mapách naší republiky
DV: ví, co znamenají vrstevnice na mapě
DV: srovnává krajské přírodní pod-mínky s Českou republikou
Okolní krajina:
·         Česká republika – vliv krajiny na život lidí, rostlinstvo a živočiš-stvo - zvláštnosti
·         význačné přírodní body v ČR (hory, řeky, nížiny…)
EV 1: lidské sídlo (umělý ekosystém)
EV 3: zemědělství a doprava a život-ní prostředí
EV 4 – naše obec
OVO 4: vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody
DV: zná chráněné krajinné oblasti, území v České republice
Česká republika:
·         působení lidí na krajinu
·         orientační body – nejvyšší hora, vodstvo
EV 4: náš životní styl, prostředí a zdraví
OVO 5: zprostředkuje ostatním zkuše-nosti a zážitky z vlastních cest a po-rovná přírodu v naší vlasti a v jiných zemích
DV: vypravuje o svých prožitcích z dovolené a návštěvě jiných zemí (Evropa)
 
DV: porovnává přírodu v okolí svého bydliště s širším okolím České re-publiky
Česká republika: tvary zemského po-vrchu, rozšíření půd, zemědělství
Zajímavosti:
Postavení Země ve Vesmíru, Evropa (časová pásma, střídání dne a noci, roční období – souvislosti)
EV 3: zemědělství a životní prostředí
OVO 9: rozpozná ve svém okolí jednání a chování (ve vztahu k pří-rodě), která se tolerovat nemohou
DV: zná a uplatňuje zásady ochrany životního prostředí
DV: provádí třídění odpadu (infor-mační zdroje)
DV: zná rozdíl mezi soukromým a tátním a rspektuje práva vlastníků
DV: posuzuje a odnotí chování lidí ve vztahu k přírodě (špatné – dobré)
Chování lidí:
·         Ochrana životního prostředí
·         Třídění odpadu
·         Právo a spravedlnost ve vztahu k přírodě
Základní globální problémy:
·         problémy životního prostředí,
·         problémy konzumní společnosti
EV 3: odpady a hospodaření s odpa-dy, ochrana přírody,
EV 4: ekologický problém a způsoby jeho řešení
OVO 11: poukáže v nejbližším přírod-ním a společenském prostředí na změ-ny a problémy, navrhne zlepšení ži-votního prostředí obce
DV: uvědomuje si odpovědnost lidí za ochranu rostlin a živočichů
DV: aktivně se zapojuje při ochraně přírody ve svém okolí
DV: chová se v chráněných oblastech podle zásad, které ukládá návštěvní řád
DV: aplikuje jednoduché třídění od-padu ve škole a doma
DV: uvědomuje si živelné pohromy a ekologické katastrofy v širším vní-mání (navrhuje opatření)
DV: uvědoměle šetří elektrickou ener-gií a pitnou vodou
DV: uvědomuje si případy znečištění ovzduší, zná a uplatňuje vhodné chování v případě zvýšené koncen-trace
DV: zná ekologické druhy dopravy
DV: zná opatření prováděná pro zlepšení životního prostředí obce (regionu)
Právo a spravedlnost:
·         ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody
·         chování lidí ve vztahu k přírodě
Vlastnictví: státní a soukromé (chování lidí k různým druhům vlastnictví)
·         Situace hromadného ohrožení: povodeň
·         znečištěné ovzduší
·         znečištěná voda
·         další případy ohrožení
EV 3: význam ochrany životního prostředí, změny v krajině (krajina dříve a dnes)
EV 4: možnosti a způsoby ochrany životního prostředí, naše obec a náš životní styl
OVO 13: využívá knihoven, sbírek muzeí a archivů jako zdroje informací ke zdůvodnění základního významu chráněných částí přírody
DV: vyhledává a třídí informace o přírodních podmínkách České republiky
DV: navštěvuje vhodné výstavy a expozice
Základní globální problémy
Významné sociální problémy, problé-my konzumní společnosti
EV 4: prostředí a zdraví
OVO 17: objevuje a zjišťuje propoje-nost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody
DV: orientuje se v základních projevech života, zná základní podmínky života - výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin,
DV: základní společenstva v České re-publice; vzájemné vztahy mezi orga-nismy, některé příčiny porušování rovnováhy
Rostliny, houby, živočichové – znaky života, životní projevy a potřeby, prů-běh a způsob života, výživa
Stavba těla u některých druhů včetně reprodukčních orgánů, význam v pří-rodě a pro člověka
EV 2: voda, ovzduší (čistota ovzduší), půda – zdroj výživy
OVO 18: na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru vysvětlí souvislost s rozdě-lením času a střídáním ročních období
DV: vnímá postavení Země ve sluneč-ní soustavě a vesmíru
DV: vysvětlí střídání dne a noci a ročních období
DV: rozlišuje rozmanitost podmínek života na Zemi
DV: porovnává rostlinstvo a živočiš-stvo na Zemi
DV: srovnává podnebí a počasí
Vesmír a Země: sluneční soustava, den a noc, roční období
 
Životní podmínky: rozmanitost pod-mínek na Zemi, rostlinstvo a živočišstvo na Zemi
Podnebí a počasí
EV 4: nerovnoměrnost života na Ze-mi, rozdílné podmínky prostředí, roz-dílný společenský vývoj na Zemi
MV 1: kritický přístup ke zpravo-dajství, chápání podstaty mediálního sdělení
MV 2: vztah mediálního sdělení a so-ciální zkušeností
OVO 19: zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionu
DV: popíše základní projevy života na konkrétních organismech,
DV: prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
Živočichové
·         znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob života
·         základní skupiny živočichů, zá-stupci a jejich poznávání
·         stavba těla vybraných živočichů a funkce jednotlivých částí jejich těla
·         základní rozdíly mezi savci, ptá-ky, plazy, rybami, obojživelníky, hmyzem
·         význam přírody pro člověka
·         význam chovu domácích zvířat
·         živočichové ve volné přírodě, chov zvířat v zajetí - ZOO
·         potravní závislosti v přírodě
EV 4: rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, náš životní styl
OVO 20: na základě pozorování po-rovnává základní projevy života na konkrétních organismech
DV: Pozoruje základní podmínky ži-vota ve vztahu k podnebí a počasí na Zemi a vzhledem k Vesmíru
Voda a vzduch: oběh vody v přírodě, proudění vzduchu
Planety sluneční soustavy
Podnebí a počasí na Zemi
Postavení Země ve vesmíru
EV 4: prostředí a zdraví, způsoby ochrany zdraví
OVO 21: zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdra-ví člověka podporovat nebo poško-zovat.
DV: Zná konkrétní činnosti člověka v přírodě (těžba nerostů, zemědělská půda, energetické zdroje – elektrárna, průmysl – znečištění ovzduší)
Nerosty a horniny:
·         hospodářsky významné horniny a nerosty
·         zvětrávání
Půda: vznik půdy a její význam
Voda:
·         výskyt, vlastnosti a formy vody
·         oběh vody v přírodě
Vzduch:
·         vlastnosti, složení, proudění
·         význam pro život
·         hoření látek
EV 2: přírodní zdroje a vlivy na prostředí
OVO 22: založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhod-notí a vysvětlí výsledky pokusu
DV: Zná zdroje energie – uvědomuje si rizika a nebezpečí elektrické ener-gie
Elektrická energie – zapojování jednoduchých obvodů
 
Člověk a jeho zdraví
OVO 23: využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
DV: zná základní stavbu lidského těla, uvědomuje si pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou
DV: ví, co je zdravý způsob života (intimní a duševní hygiena)
DV: vnímá reklamní vlivy na zdravý životní styl
Lidské tělo – základní stavba důležité vnitřní orgány lidského těla
 
Péče o zdraví, zdravá výživa
OSV 6: vzájemné poznávání, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem, chyby při poznávání lidí
OVO 24: rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
DV: uvědomuje si etapy života před a po narození
DV: seznamuje se se základy lidské reprodukce (porovnání s ostatními organizmy)
Lidské tělo, vývoj lidského těla
OSV 6: odlišnosti různých věkových skupin
OVO 25: účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
DV: sestavuje a dodržuje svůj denní režim s účelným a efektivním využí-váním času s ohledem na oprávněné nároky rodiny a školy
Denní režim
Učení a volný čas
Pomoc blízkým osobám
OSV 4: dobrá organizace času
OVO 26: uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdra-ví
DV: zná a orientuje se v situacích ohrožujících život
DV: uvědomuje si každodenní nebezpečí na silnicích (bezpečná cesta do školy)
DV: vnímá každodenní možnosti kri-zových situací
Dopravní výchova: bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty
Krizové situace: šikana, týrání, se-xuální zneužívání (omezování osobní svobody)
Přírodní katastrofy: povodeň, vichři-ce
Média: brutalita a jiné formy násilí
 
 
 
OSV 7: péče o dobré vztahy, respekto-vání, podpora a pomoc, lidská práva
 
MV 1: rozlišování mediálního sdělení od reality života
OVO 27: předvede v modelových si-tuacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
DV: uvědomuje si rizika návykových látek a prostředků
Návykové látky a zdraví – tabák, alkohol, počítače (soustavná hra)
 
OVO 28: uplatňuje základní doved-nosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
DV: zná rozdíl mezi nemocí a úrazem, v rámci svých možností jim umí před-cházet
 
DV: seznamuje se s nebezpečím HIV /AIDS
Nemoc (nachlazení, otužování, zdravá výživa, pitný režim)
Úraz (drobná poranění – řezná, tržná rána a jejich ošetření)
Služby odborné pomoci
Základy sexuální výchovy (cesty nákazy)
 
OVO 29: ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
DV: orientuje se v bezpečném chování v kolektivu třídy, v zájmových sku-pinách, v rodinném prostředí, mezi vrstevníky
 
Partnerství, rodina: pozitivní mezilid-ské vztahy
OSV 7: péče o dobré vztahy, lidská práva
OSV 8: komunikace v různých skupi-nách
OVO 30: uplatňuje ohleduplné chová-ní k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku
DV: rozlišuje vnější znaky muže a ženy, vnímá biologické a psychické změny v dospívání,
DV: seznamuje se s etickou stránkou sexuality
Partnerství, rodičovství, základy se-xuální výchovy
OSV 4: předcházení stresům v mezi-lidských vztazích