Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přírodověda - 4. ročník

 

 

Vyučovací předmět :
Období – ročník :
2.období – 4. ročník
Počet hodin :
2 hodiny

 
Učivo
 
rodina –postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, život a funkce rodiny, práce fyzická a duševní, zaměstnání
soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie; obchod, firmy, zájmové spolky, politické strany, církve, pomoc nemocným, sociálně slabým, společný „evropský dům“
chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování,ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům
právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dítěte, práva a povinnosti žáků školy, protiprávní jednání a korupce, právní ochrana občanů a majetku včetně nároku na reklamaci, soukromého vlastnictví, duševních hodnot
vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné; hmotný a nehmotný majetek; rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti; hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení; banka jako správce peněz, úspory, půjčky
kultura – podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura a subkultura
základní globální problémy – významné sociální problémy, problémy konzumní společnosti, nesnášenlivost mezi lidmi, globální problémy přírodního prostředí
rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi
lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské reprodukce, vývoj jedince
péče o zdraví– zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim, nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS), drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů, první pomoc, při drobných poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena –
partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy – rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, osobní vztahy, etická stránka vztahů, etická stránka sexuality
návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, odmítání návykových látek, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií
osobní bezpečí, krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek; bezpečné chování v silničním provozu, dopravní značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), šikana, týrání, sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v médiích,
přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví – služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob volání na tísňovou linku
mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén); požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém
 
 
 
 
 
vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)
rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení
rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy
poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)
MÍSTO, KDE ŽIJEME
1.      určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu
2.      určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
3.      rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
4.      vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
5.      zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v jiných zemích
6.      rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam
LIDÉ KOLEM NÁS
7.      vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, obci
8.      rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci, obhájí při konkrétních činnostech své názory, popřípadě připustí svůj omyl, dohodne se na společném postupu a řešení se spolužáky
9.      rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
10. orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze v běžných situacích
11. poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního prostředí obce (města)
LIDÉ A ČAS
12. pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
13. využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
14. rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
15. srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
16. objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
ROZMANITOST PŘÍRODY
17. objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka
18. vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období
19. zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
20. porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
21. zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat
22. založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
23. využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života
24. rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narozen
25. účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob
26. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události 
27. předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
28. uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
29. ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
30. uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku
 
Tématické okruhy Přírodovědy ve 4. ročníku:
1.      Země – Země, vesmír, Slunce, planety, družice Země, Měsíc, lety do vesmíru (základní informace)
2.      podmínky života na Zemi – sluneční záření (světlo, teplo), voda, vzduch, půda
3.      živá příroda – rostliny z různého prostředí, živočichové z různého prostředí, způsob výživy a stavba těla, funkce jednotlivých částí, projevy života, význam živočichů a rostlin v přírodě a pro člověka, péče člověka o živočichy a rostliny
4.      člověk – základní ústrojí lidského těla: trávící, dýchací, oběhové a močopohlavní, jejich funkce v závislosti na nezbytných podmínkách života, péče o zdraví (prevence), první pomoc při úrazech
5.      technika – elektrické přístroje a dětské hračky, bezpečnost při manipulaci s přístroji
6.      ekologie – (nejde o ekologii jako vědu) ekosystémy v okolí školy, potravní řetězce, chráněná území, chráněné rostliny a živočichové, obecné zásady ochrany přírody a životního prostředí člověka
7.      měření a vážení – délka, hmotnost, objem, čas, teplota
 
 
Vzdělávání v předmětu Přírodověda ve 4. ročníku směřuje k:
·         utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové spolupráci
·         rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenování pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
·         utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně
·         přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
·         objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
·         poznávání podstaty zdraví i příčin nemocí, k upevňování preventivního chování
 
 
 

Očekávané výstupy
Učivo
Průřezové téma
OVO 2: určí světové strany v přírodě i podle mapy, řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v pří-rodě
DV: zná světové strany
DV: rozlišuje světové strany v přírodě podle přírodních jevů (hvězdy, mrave-niště, stromy…)
DV: přiřadí světové strany na mapě, zorientuje mapu v přírodě
DV: zná zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
DV: zná zásady poskytnutí první po-moci
Okolní krajina:
·         světové strany
·         orientační body a linie
·         mapa
·         lidské tělo
·         první pomoc
OSV 1: dovednost zapamatování si
OSV 2: moje tělo,moje psychika,
OSV 9: řešení konfliktů, dovednost pro kooperaci
VDO 1: demokratické vztahy
OVO 3: vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách na mapách naší republiky
DV: přiřadí barvy na mapě k přírod-ním podmínkám
DV: srovnává přírodní podmínky v okolí svého bydliště s krajskými (re-gionálními)
Okolní krajina:
·         Místní oblast :vliv krajiny na život lidí, rostlinstvo a živočiš-stvo-zvláštnosti
·         Obec: poloha v krajině, význač-né přírodní body v okolí
EV 1: lidské sídlo (umělý ekosystém)
EV 3: zemědělství a doprava a životní prostředí
EV 4: naše obec
OVO 4: vyhledává typické regionální zvláštnosti přírody
DV: zná chráněné krajinné oblasti, území v okolí obce (v nejbližším regi-onu)
Okolní krajina:
·         působení lidí na krajinu
·         orientační body – nejvyšší hora, vodstvo
EV 4: náš životní styl, životní pro-středí a zdraví
OVO 5: zprostředkuje ostatním zkuše-nosti a zážitky z vlastních cest a po-rovná přírodu v naší vlasti a v jiných zemích
DV: vypravuje   svých prožitcích
DV: porovnává přírodu v okolí svého bydliště s širším okolím (region,kraj)
Okolní krajina:
·         tvary zemského povrchu
·         rozšíření půd, zemědělství
·         zajímavosti
ENV 3: zemědělství a životní pro-středí
OVO 8: rozlišuje základní rozdíly mezi jednotlivci
DV: zná členy své rodiny a zná jejich role v rodině
DV: uvědomuje si mezigenerační vztahy (nejbližší příbuzenstvo)
DV: umí vysvětlit jednotlivé zamě-stnání členů rodiny
DV: popisuje volný čas rodiny, kolik volného času tráví rodina pohromadě, kolik času má každý člen rodiny na své zájmy
DV: definuje rodinná pravidla sluš-ného chování
DV: pojmenuje svoji pomoc slabším členům rodiny
Rodina: role v rodině, příbuzenské a me-zigenerační vztahy, život a fun-kce rodiny, zaměstnání a volný čas
Chování lidí: vlastnosti lidí, pomoc slabším, pravidla slušného chování
OSV 3: plánování učení a hry, stanovování osobních cílů
OSV 7: péče o dobré vztahy v rodině (třídě), respektování, podpora, pomoc
OVO 9: rozpozná ve svém okolí jednání a chování (ve vztahu k příro-dě), která se tolerovat nemohou
DV: zná zásady ochrany životního prostředí
DV: začíná si uvědomovat důležitost třídění odpadu (informační zdroje)
DV: uvědomuje si rozdíl mezi sou-kromým a státním
DV: posuzuje a hodnotí chování lidí ve vztahu k přírodě
Chování lidí:
·         Ochrana životního prostředí
·         Třídění odpadu
·         Právo a spravedlnost ve vztahu k přírodě
·         Základní globální problémy – problémy životního prostředí, problémy konzumní společnosti
EV 3: odpady a hospodaření s odpa-dy, ochrana přírody,
EV 4: ekologický problém a způsoby řešení
OVO 11: poukáže v nejbližším přírodním a společenském prostředí na změny a problémy, navrhne zlepšení životního prostředí obce
DV: uvědomuje si odpovědnost lidí za ochranu rostlin a živočichů
DV: aktivně se zapojuje při ochraně přírody ve svém okolí
DV: chová se v chráněných oblastech podle zásad, které ukládá návštěvní řád
DV: aplikuje jednoduché třídění od-padu
DV: uvědomuje si živelné pohromy a ekologické katastrofy
DV: důležitost šetření elektrickou energií a pitnou vodou
DV: znečištění ovzduší, vhodné cho-vání v případě zvýšené koncentrace
DV: ekologické druhy dopravy
DV: opatření prováděná pro zlepšení životního prostředí obce (regionu)
Právo a spravedlnost:
·          ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody, chování lidí ve vztahu k přírodě
Vlastnictví: státní a soukromé (cho-vání lidí k různým druhům vlast-nictví)
EV 3: – význam ochrany životního prostředí, změny v krajině (krajina dříve a  dnes)
EV 4: možnosti a způsoby ochrany životního prostředí, naše obec a náš životní styl
OVO 13: využívá knihoven, sbírek muzeí a archivů jako zdroje informací ke zdůvodnění základního významu chráněných částí přírody
DV: vyhledává informace o přírod-ních podmínkách regionu
DV: navštěvuje vhodné výstavy a expozice
Základní globální problémy
EV 4: prostředí a zdraví
OVO 17: objevuje a zjišťuje propo-jenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody
DV: základní projevy života, podmínky života - výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin (různé druhy organizmů)
DV: zná základní společenstva v okolí školy, obce – rozpozná vzájemné vztahy mezi organismy, některé příčiny porušování rovnováhy
Základní podmínky života: voda, vzduch, půda
ENV 2: voda, ovzduší (čistota ovzdu-ší), půda – zdroj výživy
 
OVO 18: vysvětlí na základě elemen-tárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru rozdělení času a střídání ročních období
DV: chápe vztahy mezi planetami,
DV: vyjmenuje planety sluneční sou-stavy
DV: vnímá planetu Zemi jako součást vesmíru
DV: uvědomuje si nutnost ves-mírného bádání – lety do vesmíru
Vesmír a Země:
Sluneční soustava, planety, den a noc, roční období
 
OVO 19: zkoumá základní společen-stva ve vybraných lokalitách regionu
 
 
DV: popíše základní projevy života na konkrétních organismech,
DV: prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
Živočichové
·          znaky života, životní potřeby a projevy, průběh a způsob ži-vota
·          základní skupiny živočichů, zá-stupci a jejich poznávání
·          stavba těla vybraných živočichů a funkce jednotlivých částí jejich těla
·          základní rozdíly mezi savci, ptáky, plazy, rybami, oboj-živelníky, hmyzem
·          význam přírody pro člověka
·          význam chovu domácích zvířat
·          živočichové ve volné přírodě, chov zvířat v zajetí - ZOO
·          potravní závislosti v přírodě
·          rostliny – stavba těla, repro-dukce, význam pro přírodu i člověka
ENV 4: rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, náš životní styl
OVO 20: porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech.
DV: pozoruje základní podmínky života ve vztahu k podnebí a počasí, zakládá jednoduché pokusy
(voda, vzduch, půda, světlo – tma)
Voda a vzduch: oběh vody v přírodě, proudění vzduchu
Den a noc, roční období
Význam ovzduší, vodstva, půd, rost-linstva a živočišstva na Zemi
Podnebí a počasí
EV 4: prostředí a zdraví, způsoby ochrany zdraví
OVO 21: zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat.
DV: zná konkrétní činnosti člověka v přírodě (těžba nerostů, zemědělská půda, energetické zdroje – elektrárna, průmysl – znečištění ovzduší)
Nerosty a horniny:
·         hospodářsky významné horniny a nerosty
·         zvětrávání
Půda: vznik půdy a její význam
Voda:
·         výskyt, vlastnosti a formy vody
·         oběh vody v přírodě
Vzduch:
·         vlastnosti, složení, proudění
·         význam pro život
·         hoření látek
 
ENV 2: přírodní zdrojea vlivy na prostředí
OVO 22: založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhod-notí a vysvětlí výsledky pokusu
DV: pozoruje a třídí látky, pozoruje a zapisuje vlastnosti látek (lupa), voda, nerosty, horniny, rostliny, zakládá herbář
Látky a jejich vlastnosti:
·         třídění látek
·         změny látek a skupenství
·          vlastnosti porovnání látek
·         vážení a měření veličin (délka, hmotnost, objem, čas, teplota)
Herbář
OSV 1: cvičení pro řešení problému
OSV 5: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
Člověk a jeho zdraví
OVO 23: využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způso-bu života
DV: zná základní stavbu lidského těla, srovnává s ostatními živočichy (savci, ryby, plazi, ptáci)
DV:ví, co je zdravý způsob života (životospráva, denní režim, odpo-činek, pitný režim, nemoc - úraz, úra-zová zábrana)
DV:vnímá reklamní vlivy na zdravý životní styl
Lidské tělo: základní stavba (smyslo-vé vnímání)
 
Péče o zdraví, zdravá výživa
OSV 6: vzájemné poznávání, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem, chyby při poznávání lidí
MV 1 – kritický přístup k reklamnímu sdělení
OVO 24: rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývo-ji dítěte před a po jeho narození
DV: uvědomuje si etapy života po na-rození: předškolák, školák, dospělost
Lidské tělo, vývoj lidského těla
OSV 6: odlišnosti různých věkových skupin
OVO 25: účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných osob; uplatňuje základní dovednosti a návy-ky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
DV: sestavuje svůj denní režim s účelným a efektivním využíváním času s ohledem na oprávněné nároky rodiny a školy
Denní režim
učení a volný čas
pomoc blízkým osobám
OSV 4: dobrá organizace času
OVO 26: uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdra-ví
DV: zná a orientuje se v situacích ohrožujících život
DV: uvědomuje si každodenní ne-bezpečí na silnicích (bezpečná cesta do školy)
DV: vnímá každodenní možnosti kri-zových situací
Dopravní výchova – bezpečné chování v silničním provozu v roli chodce a cyklisty
Krizové situace – šikana, týrání
Média – brutalita a jiné formy násilí
OSV 7: péče o dobré vztahy, res-pektování, podpora a pomoc, lidská práva
MV 1: rozlišování mediálního sdělení od reality života
OVO 27: předvede v modelových situ-acích jednoduché způsoby odmítání návykových látek
 
DV: rozpozná běžná léčiva od lentilek
DV: umí rozlišit lék jako pomocníka i nepřítele
DV: zahraje různé situace ve kterých je kladen důraz na odmítání
DV: uvědomuje si rizika návykových látek a prostředků
Návykové látky a zdraví:
tabák, alkohol, počítače (soustavná hra)
OSV 10: dovednosti při řešení problémů, rozhodování z hlediska růz-ných typů problémů
VDO 2: přijímat odpovědnost za své postoje a činy, právo říci „Ne“
OVO 28: uplatňuje základní doved-nosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
DV: dodržuje zásady zdravé výživy
DV: zná význam otužování
DV: rozlišuje a posuzuje brutalitu a jiné formy násilí (televize-realita)
Osobní bezpečí – bezpečné chování v rizikovém prostředí, brutalita a jiné formy násilí v médiích
MV 2: různé typy sdělení, rozdíl mezi faktickým a fiktivním obsahem
OVO 29: ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
DV: zná rozdíl mezi nemocí a úrazem, v rámci svých možností jim umí předcházet
Nemoc (nachlazení, otužování, zdravá výživa, pitný režim)
Úraz (drobná poranění – řezná, tržná rána a jejich ošetření)
Služby odborné pomoci
 
OVO 30: uplatňuje ohleduplné chová-ní k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v da-ném věku
DV: orientuje se v bezpečném chování v kolektivu třídy a v zájmových skupi-nách,
DV: rozpozná chování jednotlivých členů v rodinném prostředí, mezi vrstevníky
Partnerství, rodina – pozitivní mezi-lidské vztahy
OSV 7:– péče o dobré vztahy, lidská práva
OSV 8: komunikace v různých skupi-nách