Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika ŠVP

 

 
3.2 Východiska
 
Objektivními faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy, jsou
1.      poloha školy ve středu obce – v klidné části s velkou zahradou,
2.      sociální složení žáků dojíždějících za programem školy z celého obvodu i okolních obcí,
3.      spolupracující pedagogický sbor zajímající se o inovace ve výchově a vzdělávání žáků.
 
§         Při tvorbě vzdělávacího programu vyšli autoři z tradic školy v oblasti inovativních programů a projektů:
1.      Tvořivá škola
2.      Školy podporující zdraví – „Zdravá škola“
3.      Projektů příhraniční spolupráce TANDEM – příhraniční výměny mládeže
4.      Ekologické programy (M.R.K.E.V., Suchapýr...)
 
¯     Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci školní družiny a osobního volna žáků.
 
¯       Snahy o zlepšování partnerských vztahů mezi žáky a pedagogy a zpestření výchovně vzdělávacích aktivit podporují tradiční celoškolní akce, kterých se často také zúčastňují rodiče.
 
¯     Škola chápe své poslání jako službu žákům a jejich rodičům. Kvalitní komunikace s rodičovskou veřejností je jednou z priorit. Proto na škole funguje aktivní rada školy.
 
¯     Pro zajištění kvalitního chodu školy klade vedení školy důraz na vzájemnou informovanost zaměstnanců, jejich kontrolu a na péči o ně. Vedení školy podporuje další vzdělávání pedagogů, přenášení inovací.
 
¯     Zajištění vzdělávacího programu podmiňuje také ekonomická situace školy. Škola je od roku 1993 právním subjektem. Zvyšuje se tak možnost nabídky vzdělávacích a mimoškolních činností pro žáky a rodiče. Prioritami je rozšiřování a zkvalitňování prostor pro vyučování a zlepšování vybavení školy výukovým zařízením a pomůckami.
 
 
 
v     Naše škola zajistí svým žákům kvalitní základní všeobecné vzdělání orientované na životní praxi a na další studium.
 
v     Vzdělávací metody a prostředky směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, zejména pak vedou žáky k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení, vzájemné toleranci a úctě, k rozvoji komunikačních dovedností a spolupráci, učí žáka, jak se učit. 
 
v     Škola je komunitou, která podporuje fyzické a psychické zdraví.
 
v     Škola vytváří podmínky pro smysluplné využití volného času v zájmových aktivitách.
 
Jakého žáka chceme vychovat:
        
¯     je proaktivní v poznávání světa, dokáže nakládat se získanými informacemi
 
¯     rozhoduje se samostatně, dokáže si poradit při řešení problémů
 
¯     umí otevřeně naslouchat, nemá zábrany při komunikaci se svým okolím
 
¯     je psychicky odolný vůči negativním jevům kolem sebe a vůči stresu
 
¯     uvědomuje si význam a osobní zodpovědnost za své zdraví, svůj životní styl přizpůsobuje   potřebě o zdraví pečovat.
 
 
 
1. Na škole pracuje kvalitní pedagogický sbor, jehož členové chápou potřeby osobního růstu a dalšího vzdělávání jako prioritu profesionální práce.
 
2.      Pedagogika orientovaná na dítě převažuje ve způsobu vzdělávání na naší škole a respektuje zásady tzv. „zdravého učení“ a „tvořivé školy“.
 
3.      Za prioritní vzdělávací aktivity považujeme osvojení klíčových kompetencí žáky.
 
4.      Podporujeme osobnostní a sociální výchovu dětí, jejich sebedůvěru a smysl pro úctu, slušnost a toleranci. Učíme žáky pečovat o vlastní zdraví a o prostředí, v němž žijí.
 
5.      Zajišťujeme nabídku zájmových aktivit pro žáky s cílem rozvíjet jejich zájmy a s cílem smysluplně využít jejich volný čas.
 
6.      Řád školy je srozumitelným souborem povinností a práv žáků a zaměstnanců školy. Jeho základem jsou myšlenky demokracie a sebehodnocení.
 
7.      Škola respektuje potřeby a zájmy rodičů žáků. Realizuje je prostřednictvím Školské rady.
 
8.      Organizace řízení školy funguje na principech týmové spolupráce a kolektivní odpovědnosti. Soustavnost zodpovědného individuálního plnění cílů a úkolů pedagogy je základním předpokladem kvalitní vzdělávací práce.
 
9.      Pro vyřešení hlavních technických a prostorových problémů školy je nutné realizovat uvažované stavební záměry dle zpracované studie a usměrnit počet žáků na optimální úroveň.
 
10.      Kontrolní mechanismy školy jsou nástrojem budování vzájemné důvěry. Plnění úkolů a cílů je pravidelně vyhodnocováno.
 
 
 
Logické myšlení a představivost
Metody a formy práce, kterých užijeme při osvojování učiva, jsou směřovány k propojení obou mozkových hemisfér žáka. V návaznosti na zkušenosti s výukou matematiky podle základů tvořivé školy, učíme žáka aplikovat matematické postupy do životní praxe, řešit samostatně i společně problémové úlohy. Současně žákovi vytváříme prostor pro kreativní vytváření vlastních cílů, které bude schopen zvládnutými postupy realizovat. Vyučující umožní žákovi uplatnit tvůrčí přístup, navrhnout vlastní koncepci, či řešení. Podporujeme osvojování logických postupů žákem, zjišťování výsledků na základě pozorování, měření a schopnost zpracovat tyto výsledky a vyvodit z nich závěry. K tomu škola využívává různých forem praktických činností.
 
Jazyková komunikace
Jazykovou komunikaci chápeme jako nástroj ve smyslu dorozumění se mezi lidmi, a to jak v jazyce mateřském, tak i v cizích jazycích. Za základní úkol v této oblasti považujeme zvládnutí čtení s porozuměním v mateřském jazyce, schopnost otevřeně komunikovat, diskutovat. Prací s knihou a využíváním možností školní knihovny se snažíme motivovat žáka k četbě. Výuce anglického jazyka se dostává podstatně většího významu a časového prostoru. Pozitivní vztah k osvojování si cizích jazyků podporujeme mimo jiné i periodickými kontakty se zahraničními žáky formou vzájemných návštěv a organizováním společných činností. Za důležité považujeme, aby vyučující chápali tuto výuku jako nástroj posilování sebevědomí žáka, ne jako prostředek vytváření stresu. Jazyková výuka více než ostatní vzdělávací oblasti využívá prvků tvořivé dramatiky v prožívání životních situací.
 
 
 
Práce s informacemi
Škola učí žáka vyhledávat, analyzovat a účelně využívat informace z různých zdrojů tak, aby motivovaly žáka k touze po sebevzdělávání. Na 1.stupni bude žák schopen využívat PC, jako   informačního prostředku a bude schopen se orientovat v kterékoli knihovně. Žákům slouží odborná učebna VT a jednotlivé PC stanice připojené na internet, které umožňují jednotlivcům nebo skupinám pracovat s aktuálními informacemi a využívat možností počítačové sítě přímo ve výuce různých vyučovacích předmětů.
 
Osobnostní a sociální výchova
    Osobnostní a sociální výchova se prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, zejména pak oblastmi Člověk a společnost, Člověk a jeho svět. Realizací docílíme změnu přístupu k osobnosti žáka a také jeho pochopení mezilidských vztahů i lepší sebeporozumění. Prostředkem nám je například vytváření a řešení modelových situací, kooperativní učení, formy dramatického projevu apod. V kolektivu třídy je věnována pozornost problematice vzájemných vztahů, je pravidelně využíváno formy „komunitního kruhu“, technik vedoucích k sebepoznání, sebeporozumění a upevňování sebedůvěry. Důležitým prvkem je společné vytváření bezpečné, zdravé atmosféry ve třídě a ve škole. K tomu je třeba osvojit si domluvená pravidla a umožnit žákům využívat jejich práv a dovolávat se jich. Kladný vliv má též nestresující systém hodnocení žáka a v každodenní praxi využívané  sebehodnocení, společné hodnocení a posuzování práce ostatních.
 
Aplikace získaných vědomostí a dovedností v praxi
V souladu se stanovenými cíli se při volbě obsahu soustřeďujeme na výběr takového učiva, které je pro žáka uplatnitelné v životní praxi a v dalším studiu. To předpokládá redukci dosavadního objemu učiva a zkvalitnění jeho osvojení. Důraz bude kladen na osvojování klíčových kompetencí k samostatnému učení. Úkoly a úlohy jsou voleny tak, aby pokud možno odrážely realitu současného světa a problematiku života. Je využíváno názorných dostupných pomůcek, praktických situací z každodenního života. Žáci si osvojují dovednosti a návyky potřebné pro životní praxi z nejrůznějších oblastí, například zkoumají stav životního prostředí a hledají cesty ke zlepšení, apod. Domácí úkoly jsou zadávány formou procvičování.
      
Projektové vyučování
Pro realizaci cílů a osvojení si klíčových kompetencí žáky zařazujeme výuku formou kursu nebo projektového vyučování s tematickým zaměřením, popřípadě exkurze s daným programem. Formy výuky umožňují mimo jiné vzájemné učení a spolupráci žáků různého věku. Projektové dny jsou organizovány tak, že se uskutečňují v jednom dni pro žáky všech tříd.