Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČJ - 3. ročník

 

Vzdělávací obsah předmětu v 1. - 5. ročníku
 

Vyučovací předmět:
Období – ročník:
1. období – 3. ročník
Počet hodin:
7+2
Učební texty:
 

 
 
Na konci 1. období základního vzdělávání žák:
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
    1.     plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
    2.     porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
    3.     respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
    4.     pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
    5.     v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
    6.     volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
    7.     na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
    8.     zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
    9.     píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
10.     píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
11.     seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
 
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
12.     rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
13.     porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
14.     porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
15.     rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
16.     užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
17.     spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
18.     rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
19.     odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
 
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
20.     čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
21.     vyjadřuje své pocity z přečteného textu
22.     rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
23.     pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
 


 
Vzdělávání v předmětu Český jazyk v 3. ročníku směřuje k:
Komunikační a slohová výchova
·       Plynulému čtení s porozuměním
·       Porozumění písemným nebo mluveným pokynům
·       Respektování základních komunikačních pravidel v rozhovoru
·       Vytvoření krátkého mluveného projevu
·       Osvojení základních hygienických pravidel spojených se psaním
·       Psaní věcně i formálně správného jednoduchého sdělení
·       Kultivovanému projevu
 
Jazyková výchova
·       Rozlišení grafické a zvukové podoby slova
·       Porovnávání významu slov
·       Rozlišení slovních druhů v základním tvaru
·       Užití správných gramatických tvarů podstatných jmen a sloves
·       Volbě vhodných jazykových i zvukových prostředků
·       Odůvodňování a správnému psaní i/y po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech
·       Správnému psaní typických příkladů vlastních jmen
 
Literární výchova
·       poslechu literárních textů
·       zážitkovému čtení a naslouchání
·       tvořivým činnostem s literárním textem
·       poznávání základních literárních pojmů


 

Očekávané výstupy
Učivo
Průřezové téma
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
ČTENÍ
OVO 1: plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu
a náročnosti
DV: rozvíjí plynulé čtení náročnějších textů
Praktické čtení
pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché.
Zdokonalování techniky čtení
Porozumění přiměřeným textům
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
OVO 2: porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
DV: vyhledá klíčová slova a věty v textu, získá při čtení základní informace
DV: porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
Věcné čtení
-   čtení jako zdroj informací, čtení vyhledávací (klíčová slova, věty)
Hygienické návyky při čtení
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
cvičení dovedností zapamatování
NASLOUCHÁNÍ
OVO 3: respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
DV: získává zážitky z naslouchání a vyjadřuje své dojmy
DV: respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
Praktické naslouchání
-   zdvořilé, ohleduplné, kontakt s partnerem
Věcné naslouchání
-   pozorné, soustředěné, aktivní reakce na mluvčího
Role mluvčího a posluchače, střídání rolí
Zážitkové naslouchání
OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly, sebeovládání
OSV 7 Mezilidské vztahy:
chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého
MLUVENÝPROJEV
OVO 4: pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
DV: umí správně vyslovit nejznámější přejatá slova
DV: pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou výslovnost
Cvičení správné výslovnosti (slova přejatá)
Oprava nesprávné a nedbalé výslovnosti
OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly, sebeovládání, regulace vlastního jednání a prožívání
OVO 5: v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
DV: v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
Technika mluveného projevu – dýchání, tvoření hlasu, tempo, plynulost, zvukové prostředky řeči –intonace, hlasitost, přízvuky
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
cvičení smyslového vnímání, pozornosti, soustředění
OVO 6: volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
DV: volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
Základní komunikační pravidla
-   oslovení, zahájení a ukončení dialogu, střídání rolí, zdvořilé vystupování
Výběr jazykových prostředků
Mimojazykové prostředky řeči (mimika, gesta)
OSV 8:Komunikace: řeč těla, zvuků, slov dovednosti pro sdělení verbální a neverbální
OVO 7: na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
OVO 11: seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
DV: začíná používat vyjadřování závislé na komunikační situaci
DV: vypravuje podle obrazového materiálu
DV: na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
Komunikační žánry
-   vypravování podle osnovy
-   vypravování podle obrazového materiálu
-   vypravování podle vlastních zážitků
Základy mluveného projevu závislého na komunikační situaci
OSV 11 Hodnoty, postoje, praktická etika: dovednost rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne
OVO 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti, dialog, komunikace v různých situacích
PÍSEMNÝ PROJEV
OVO 8: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
DV: zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
Základní hygienické návyky
-   správné sezení, držení psacího náčiní, hygiena zraku, zacházení s grafickým materiálem
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
řešení problémů, dovednosti pro učení
OVO 9: píše správné tvary písmen
a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
DV: píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
Technika psaní
-   úhledný, čitelný a přehledný písemný projev
Kontrola vlastních písemných projevů
OSV 4 Psychohygiena: dobrá organizace času, dovednosti zvládání stresových situací – uvolnění, relaxace
OVO 10: píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
DV: píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
Žánry písemného projevu
-   vypravování podle osnovy, popis zvířete, popis předmětu, omluvenka, blahopřání
OSV 5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA
OVO 12: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
DV: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova
DV: správně vyslovuje samohlásky a souhláskové skupiny
DV: produkuje souvislou řeč
Zvuková a grafická podoba slov
Výslovnost souhláskových skupin
Výslovnost krátkých a dlouhých samohlásek
Spisovná a nespisovná výslovnost
Modulace souvislé řeči
-   intonace, přízvuky, hlasitost, tempo
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění
SLOVNÍ ZÁSOBA A TVOŘENÍ SLOV
OVO 13: porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
DV: zná aktivně abecedu, vyhledává
a zařazuje slova podle abecedy
DV: porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená
a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná
Slova a pojmy
Abeceda, řazení slov podle abecedy
Vyhledávání v seznamech
Význam slov, porovnávání významů slov
Slova souznačná a protikladná
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:cvičení pozornosti, soustředění, cvičení dovedností zapamatování
OVO 14: porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
DV: porovnává a třídí slova
podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
Porovnávání a třídění slov podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost
MV 1 Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení: hodnotící prvky
ve sdělení – výběr slov
TVAROSLOVÍ
OVO 15: rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
DV: rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
Slovní druhy, zařazování slov v základním tvaru ke slovním druhům
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání: řešení problémů, dovednosti pro učení
OVO 16: užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
DV: určuje mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves
DV: skloňuje a časuje
DV: užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
Mluvnické kategorie podstatných jmen: pád, číslo, rod
Mluvnické kategorie sloves: osoba, číslo, čas
Skloňování a časování
OSV 8 Komunikace: komunikační dovednosti
MV 5 Vliv medií na každodenní život
SKLADBA
OVO 17: spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
DV: spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
Věta jednoduchá, spojování vět
do jednoduchých souvětí
Spojky a jiné spojovací výrazy
OSV 10 Řešení problémů a rozhodovací dovednosti: zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětu
OVO 18: rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
DV: rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
Věty podle postoje mluvčího
Melodie věty
OSV 3 Sebekontrola, sebeovládání:
cvičení sebekontroly, sebeovládání
OSV 8 Komunikace: dovednosti
pro verbální sdělování
PRAVOPIS
OVO 19: odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách
ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena
na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
DV: odůvodňuje a píše správně i/y
po tvrdých a měkkých souhláskách
i po obojetných souhláskách
ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena
na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
Vyjmenovaná slova
Slova příbuzná
Skupiny bě, pě, vě, mě (mimo morfologický šev)
Vlastní jména míst
-   obce, řeky, hory
Psaní nejčastějších přejatých slov
OSV 1 Rozvoj schopností poznávání:
řešení problémů, cvičení dovedností zapamatování
OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: cvičení sebekontroly
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
POSLECH LITERÁRNÍCH TEXTŮ, ZÁŽITKOVÉ ČTENÍ A NASLOUCHÁNÍ
OVO 21: vyjadřuje své pocity z přečteného textu
DV: vyjadřuje své pocity z přečteného textu
Zážitkové čtení
-   čerpání prožitků a dojmů z literárních textů
Vyjadřování pocitů
OSV 8 Komunikace: specifické komunikační dovednosti, otevřená pozitivní komunikace
TVOŘIVÉ ČINNOSTI S LITERÁRNÍM TEXTEM
OVO 20: čte a přednáší zpaměti
ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
OVO 23: pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
DV: volně reprodukuje přečtený nebo slyšený literární text, účastní se dramatizací, přijímá role
DV: vytváří vlastní ilustrace k literárním textům, čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování
a tempu literární texty přiměřené věku
Přednes vhodných literárních textů
Volná reprodukce přečteného nebo slyšeného textu
Dramatizace
Vlastní výtvarný doprovod
Rozvoj čtenářství
OSV 3 Seberegulace
a sebeorganizace
: regulace vlastního jednání a pro-žívání, vůle
OSV 4 Psychohygiena: dovednosti
pro pozitivní naladění mysli
OSV 5 Kreativita: cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity
ZÁKLADNÍ LITERÁRNÍ POJMY
OVO 22: rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
DV: rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku
od ostatních vyprávění
Literární druhy
-   poezie, próza, drama
Literární žánry
-   báseň, pohádka, povídka, divadelní hra
-   spisovatel, básník, divadelní představení, herec
OSV 6 Poznávání lidí: vzájemné poznávání se ve skupině/třídě
MV 2 Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality: různé typy sdělení, jejich rozlišování a jejich funkce
MkV 1 Kulturní diferenciace: poznávání vlastního kulturního zakotvení